Conveni col·lectiu 2016-2019

Consulta en PDF

CONVENI COL·LECTIU DE TREBALL DE L’EMPRESA FERROCARRIL METROPOLITÀ DE
BARCELONA, SA, PER ALS ANYS 2016-2019

Capítol 1
Disposicions generals

Article 1. Àmbit personal

Les normes contingudes en aquest Conveni col·lectiu seran d’aplicació a tots els treballadors/es de la plantilla de l’empresa Ferrocarril Metropolità de Barcelona, SA.

Article 2. Àmbit temporal

Aquest Conveni col·lectiu entrarà en vigor l’endemà de la seva signatura, i els seus efectes es retrotrauran a 1 de gener de 2016 i finalitzarà el 31 de desembre de 2019, excepte en aquells articles en que expressament es faci referencia a un àmbit temporal superior.

Article 3. Pròrroga

El Conveni s’entendrà prorrogat automàticament si no hi hagués denúncia expressa d’aquest.
Denunciat el Conveni, i fins a la signatura del següent, aquest continuarà vigent. Article 4. Denúncia
La denúncia del Conveni haurà de fer-se amb una antelació mínima de 3 mesos abans de la seva finalització o pròrroga en curs, mitjançant escrit remés per qualsevol de les parts signants a l’altra, en els terminis i les formes legalment previstes.

Article 5. Respecte a la totalitat

Pàgina 1 de 48
El que es pacta en aquest Conveni forma un tot orgànic i indivisible i a efectes de la seva aplicació serà considerat globalment, havent-se de renegociar en la seva totalitat en cas de ser modificat en tot o en part per la jurisdicció competent.

Article 6. Dret supletori

Les condicions organitzatives, econòmiques i de qualsevol altre tipus establertes en aquest Conveni, substitueixen les vigents fins ara en les matèries aquí pactades. Sobre el que no s’hagi previst en el mateix, s’estarà al que es va acordar per l’empresa i els treballadors en anteriors Convenis col·lectius, (estatutaris i extraestatutaris, sense perjudici que mantinguin la seva respectiva natura jurídica) laude de 1979, arbitratge de 1981, reglamentació de treball i reglament de règim interior, en la mesura que continuïn vigents i, si no n’hi ha, a la normativa general i sectorial que resulti aplicable a l’empresa. Pel que fa a les mesures de Seguretat Social, la signatura del present Conveni no implica, ni per part de l’empresa ni d’aquells treballadors/es no adherits a la totalitat del XXI Conveni col·lectiu extraestatutari ni al Pla de pensions vigent a Metro, renúncia a la defensa dels criteris que s’han vingut mantenint sobre les conseqüències de la integració en el règim general de la Seguretat Social, en la mesura en què estiguin en tràmit les causes judicials pendents.

Capítol 2
Condicions econòmiques

Article 7. Caràcter dels increments pactats

Els increments retributius pactats en el present Conveni, seran acumulatius, encara que no absorbibles ni compensables, de forma que l’increment pactat per a l’any precedent s’inclogui com a base per a calcular l’increment de l’any posterior, excepte en aquells apartats on s’indiqui el contrari.

Article 8. Increments per a 2016 i 2017

Abonament d’una bestreta a compte de Conveni de 32 EUR bruts mensuals proporcionals a la jornada anual contractada, amb efectes d’1 de gener de 2016. L’import anual equivalent s’integrarà al salari base anual, i amb la corresponent repercussió a l’antiguitat, un cop es signi el XXVI Conveni col·lectiu.

A més del punt anterior, a la negociació del Conveni es tractaran altres aspectes amb repercussió econòmica per als treballadors.

A la signatura del Conveni, i amb efectes d’1 de gener de 2016, es regularitzaran en salari base els 32 EUR que s’estan abonant actualment a compte de Conveni.

L’increment del 0,82% per a l’any 2017 s’integrarà també al salari base anual, amb la corresponent repercussió a l’antiguitat.

Article 9. Increments salarials

Els increments seran la quantia que resulti superior entre l’IPC oficial estatal real de l’any a 31 de desembre, i les quantitats que s’especifiquen a la següent taula, amb els límits establerts per la Llei de Pressupostos Generals de l’Estat per a aquell any. El percentatge que resulti aplicable quedarà consolidat en les taules salarials. Per als anys 2018 i 2019 s’aplicarà en tots els conceptes de les taules salarials.

Any Increment taula salarial Complement
2016 32 EUR

2017 1% lineal (0,82 al salari base més l’impacte a l’antiguitat)
1%
2018 1% 1,50%
2019 1,5% 1,75%

En el cas de que alguna de les previsions contingudes en aquest article, fruit de la normativa legal pressupostària, no pogués fer-se efectiva en la seva totalitat en l’exercici en curs, els excessos sobre els límits es consolidaran en taules, la quantitat equivalent, tant aviat com l’esmentada normativa ho permeti.

S’estableix un complement per a tota la plantilla en funció de la formació en Prevenció de riscos laborals planificada, per import màxim de 380 EUR a l’any 2017, 570 EUR a l’any 2018 i 665
EUR a l’any 2019, si s’assoleix el 100% de l’indicador.

Cada any, ambdues parts, establiran abans del 15 de febrer l’indicador relatiu a la formació de PRL que caldrà assolir. Per a l’any 2017, aquest objectiu s’establirà en el termini d’1 mes des de la signatura del Conveni. L’abonament es farà en un únic pagament al mes de febrer de l’any següent. L’empresa convocarà als treballadors als cursos de PRL segons la planificació de l’any.

S’entendrà com objectiu complert la realització efectiva de les hores de formació per part dels treballadors. S’entendrà també com objectiu complert la no realització d’aquesta formació, si aquesta es deu a motius aliens a la voluntat del treballador, com són la incapacitat transitòria, vacances, permisos o absència de convocatòria de formació per part de l’empresa per aquell any, o modificacions d’horari de jornades reduïdes, o en horaris especials. S’entendrà també com a objectiu complert si la formació no pot ser realitzada per ser programada fora de l’horari de treball habitual.

La consecució dels objectius es valorarà a nivell global en els termes del punt anterior i comportarà l’abonament de la totalitat de l’import corresponent a l’any, o la seva part proporcional en funció del percentatge de consecució, de manera lineal per a tota la plantilla.

Per al 2017, es farà un augment a compte igual a la previsió del Banc Central Europeu zona euro realitzada a data de tancament de Conveni. Per als anys 2018 i 2019, l’augment a compte serà la previsió del Banc Central europeu zona euro realitzada l’últim trimestre de l’any anterior.

S’annexen les taules salarials al present Conveni.

Capítol 3
Política social

Article 10. Contractació

– Cobertura de totes les vacants que es produeixin a l’empresa

– Cobertura de totes les jubilacions parcials: Es cobriran totes les jubilacions parcials.
– Cobertura de totes les baixes vegetatives:

Es cobriran totes les baixes d’empleats de l’empresa que es produeixin per motiu de baixa voluntària, defunció, incapacitat permanent, jubilació o promoció que comporti una reducció de plantilla.

– Ampliacions de contractes al 100% a 372 empleats

– Àrea de manteniment: tota la plantilla tindrà contracte del 100%

Amb efectes de la signatura del present Acord, es passaran a contracte de temps complet
a tots els empleats de l’àrea de manteniment que tinguin un contracte de temps parcial.

Tanmateix, també es contractaran al 100% totes les noves incorporacions.

– Àrea d’operacions:
1. Recuperació de la contractació al 100% corresponent a 2013, 2014 i 2015.
Durant un període de 4 anys s’ampliarà al 100% el contracte a un número d’empleats igual al dels empleats que haurien d’haver passat a contracte de temps complet durant els anys
2013, 2014 i 2015.

2. Reactivació de conversions de contractes al 100% per a agents d’atenció al client (N
invertida)

S’ampliarà el contracte al 100% indefinit a un empleat de temps parcial cada vegada que es produeixi una baixa voluntària, defunció, incapacitat permanent, jubilació total, jubilació parcial o promoció que comporti una reducció de plantilla.

En tots els casos anteriors menys en la jubilació parcial, es cobrirà la vacant de temps parcial contractant un empleat de la bossa d’estiu a temps parcial amb contracte com a mínim del 75% indefinit.

S’indica en el següent gràfic:

Jubilat Parcial

TC TP

La reactivació d’aquest procés s’executarà a partir de la signatura del present acord amb efectes de l’1 de gener de 2016.

El calendari d’ampliacions de contracte és el següent:

Reactivació de conversions de contractes al 100% per agents d’atenció al client (N
invertida):

Ampliació
contracte al
100%
2016
2017
2018
2019
2020
Total

100
57
70
70
75
372

En aquest calendari queden inclosos els 3 locutors, 6 CIAC’s , i l’empleada del funicular.

L’empresa es compromet a buscar una fórmula per a que les 70 persones del 2019 accedeixin al contracte al 100% de la jornada, en el cas de que no fos possible continuar amb el present Pla de jubilació parcial.

L’empresa es compromet a buscar una fórmula per a que les 75 persones del 2020 accedeixin al contracte al 100% de la jornada en el cas que no fos possible continuar amb el present Pla de jubilació parcial.

– Seguiment dels compromisos de contractació

Compromís de realitzar un estudi conjunt sobre la viabilitat d’incrementar la contractació al
100% dels OLA’s al temps parcial.

La Comissió Mixta i Paritària portarà a terme un control del compliment dels compromisos de contractació recollits als apartats anteriors, amb la periodicitat que es determini.

– Conversió a contracte indefinit de tots els rellevistes:
Es passaran a indefinits a tots els rellevistes després del venciment del primer contracte de relleu, com a mínim amb el mateix percentatge de contractació. Per als 99 rellevistes que tenien garantia d’indefinit el temps d’espera entre contractes passa d’un màxim de 219 dies a zero.

Per als 120 rellevistes que no tindrien garantia d’indefinit, s’oferirà el contracte indefinit al
venciment del contracte de relleu, com a mínim amb el mateix percentatge de contractació.

– Bossa d’estiu

– Bossa d’estiu actual:

La totalitat dels 190 empleats inclosos a la bossa d’estiu de 2012 actual passaran a signar
un contracte de relleu dins els propers 4 anys.

El calendari és el següent:

Bossa estiu a 75% 2016 2017 2018 2019 Total
60 40 45 45 190

L’empresa es compromet a buscar una fórmula per a que les 45 persones del 2019 accedeixin al contracte amb garantia d’indefinit com a mínim al 75% de la jornada, en el cas de que no fos possible continuar amb el present Pla de jubilació parcial.

– Properes incorporacions a la bossa d’estiu:

Tot el personal que va treballar l’estiu 2015 s’incorporarà a la Bossa d’estiu de 2012,
gaudint de les mateixes garanties (exclòs l’apartat anterior).

L’empresa es compromet a oferir la realització de cursos de capacitació tècnica al personal de la bossa d’estiu en els casos que resultin necessaris amb motiu de noves obertures de línies o prolongacions de les existents.

També s’inclouran a la Bossa d’estiu 2012 totes les futures contractacions que es produeixin per donar cobertura al període estival, també amb les mateixes garanties que el personal de 2015.

Es dona la garantia per resoldre el tema de la bossa 2015 a partir del 2020.

– Prioritzar la promoció interna

Totes les necessitats de cobertura de l’empresa al 100% es cobriran sempre en primer lloc amb la gent de la mateixa secció o categoria professional que tingui un contracte de temps parcial, a qui es farà una ampliació de contracte al 100% per ordre d’escalafó.

Si no hi hagués personal a temps parcial, la vacant s’oferiria per promoció interna sempre en primer lloc amb la gent de la mateixa secció o categoria professional, a tota l’empresa, i si aquesta queda deserta, per selecció externa.

Article 11. Compromís d’internalització de tasques

L’empresa continuarà realitzant internament totes les tasques que realitza actualment, tot i que per fer-ho s’hagin de fer noves contractacions o formar al personal. En cas de que excepcionalment, s’hagués d’externalitzar alguna tasca de les que es fan internament, la direcció informarà al Comitè d’Empresa amb 1 mes d’ antelació, amb una exposició dels motius pels quals aquestes tasques no es fan amb personal intern.

L’empresa internalitzarà les tasques que s’indiquen al Pla adjunt, amb els terminis que
s’indiquen i pel que es contractaran les persones que allà s’indiquen.
S’adjunta Pla d’internalització.

Abans del venciment de cada contracte subscrit per l’empresa, i amb antelació suficient que permeti decidir sobre la continuïtat o no del contracte subscrit, en qualsevol cas i com a mínim, amb l’antelació prevista a la denúncia de cada contracte, es reunirà una comissió integrada per representants dels treballadors i de l’empresa per seguir avançant en la internalització de les tasques (previ estudi de viabilitat realitzat per l’empresa).

Internalització de tasques per al personal de vies, amb la contractació de 10 persones treballadores, i recuperació de tasques:

1. A la finalització del contracte actual amb l’esmeriladora externa, es resoldrà el contracte
i es contractaran 2 nous operaris.

2. Homologar 1 soldador pel reompliment dels creuers.

3. Recuperar les revisions de totes les línies de Catenària i resoldre el contracte actual, al seu venciment. Per aquestes tasques es realitzarà la contractació de 5 OMIS.

4. Es contractarà 1 zelador per a substituir els operaris dels torns T1 i T2.

5. S’ampliarà en 1 mecànic la plantilla de taller mecànic degut al seu augment.

6. Es recuperaran o internalitzaran els treballs de passar el carro Kraft de mesurament de vies amb la contractació del personal adient.

7. Els mecànics, a l’acabar la formació, reprendran la feina amb el gat hidràulic.

8. Previsió de més personal per a les obertures de trams L9 Sud i L10 Sud.

9. En relació al servei de filtracions, a la finalització del contracte, es tractarà a la Comissió la seva internalització i el nombre de persones treballadores adients per a dur-ho a terme.

En resum, i segons consta a l’annex, consta el compromís de la direcció de l’empresa de contractar, fruit de la internalització de tasques, un total de 46 persones treballadores més, durant la vigència del Conveni.

Article 12. Canvis organitzatius

Durant la vigència del XXVI Conveni col·lectiu, i fins a la signatura del següent, l’empresa es compromet i obliga a no realitzar canvis organitzatius que no siguin acordats amb la representació dels treballadors, entenent-se per a tals, tots aquells canvis que impliquin modificar algun aspecte de la relació laboral que estigui ja regulat per acord amb la representació dels treballadors de forma explícita i per escrit en convenis, acords, laudes i/o pactes d’empresa.

L’apartat anterior també serà d’aplicació al col·lectiu de sistemes de validació i venda no modificant el seu funcionament actual de manera unilateral.

Article 13. Llocs alternatius

Concessió de lloc alternatiu als empleats amb incapacitat permanent total:

– Menors 55 anys:

Màxim del 4% de la plantilla operativa.

Requisits: antiguitat igual o superior a 1 any o contracte indefinit.
– Reincorporació a la companyia amb un contracte a temps parcial que garantiria (juntament amb la pensió de la Seguretat Social), com a mínim, el salari brut que originàriament percebia en la seva situació anterior. Pot optar:

a) Reincorporació a temps parcial.
b) Alternativa d’indemnització a tant alçat.

– Manteniment dret de promoció/escalafó.
– En el supòsit d’una revisió de la incapacitat es recuperarien les condicions anteriors.

– Majors de 55 anys:

a) Als majors de 55 anys es complementaria fins al 80% la pensió sense oferir lloc alternatiu.
b) Reincorporació a la companyia amb un contracte a temps parcial que garantiria (juntament amb la pensió de la Seguretat Social), com a mínim, el salari brut que originàriament percebia en la seva situació anterior. Pot optar:

b.a) Reincorporació a temps parcial
b.b) Alternativa d’indemnització a tant alçat.

– Manteniment dret de promoció/escalafó.
– En el supòsit d’una revisió de la incapacitat es recuperarien les condicions anteriors.

Creació, un cop assolit el 4% de la plantilla operativa, d’una llista d’espera amb un límit de 3
mesos.

Denegació d’incapacitat per l’INSS:

El treballador s’ha d’incorporar directament al seu anterior lloc de treball habitual.

No aptes serveis mèdics de TMB:

– S’ajudarà mèdica i jurídicament a que se li reconegui una incapacitat permanent.
– Durant la tramitació de la sol·licitud d’incapacitat permanent el treballador haurà d’estar
en situació d’incapacitat temporal
– En el cas de que s’esgotés la incapacitat temporal s’adaptaria el lloc de treball.
– Si l’adaptació del lloc de treball no fos factible, es buscarà un lloc alternatiu temporal
fins el final del procés administratiu i jurídic.
– En el cas de que l’INSS denegués la incapacitat permanent, i esgotada la via jurídica, durant la qual es continuarà donant suport, es mantindrà el lloc alternatiu adequat a la seva discapacitat.
– Es garantiran les condicions salarials que originàriament percebia en la seva situació anterior.

Incapacitat temporal + Incapacitat permanent parcial que presenten patologies o seqüeles temporals o cròniques art. 25 LPRL:

– Acompliment de la Llei, art. 25 LPRL Llocs de treball alternatius:
Realització de mapa de llocs de treball alternatius. Retroactivitat:
Retroactivitat 10 anys.

Pàgina 7 de 48
Estudiar solucions en la línia de mantenir les cotitzacions de la Seguretat Social, cara a la futura pensió de jubilació del personal amb IPT i lloc alternatiu:

– Subscriure un Conveni especial de Seguretat Social en els termes previstos per la llei. Les bases de cotització serien les corresponents a la diferència entre les de la situació anterior a temps complet i la nova situació de temps parcial, i les quotes les assumiria l’empresa. Així, la retribució serà la que correspongui al contracte de temps parcial, mentre que la cotització, per una part serà la resultant d’aquest contracte, i per l’altre, una addicional via Conveni especial. (art. 2.2 apartats d) i e) OTAS/2865/2003).

Article 14. Protecció de la maternitat

A la signatura del present Conveni, es garantirà la protecció de la maternitat i lactància natural, art. 26 de la LPRL i Acord per a la protecció de la maternitat i lactància natural davant riscos laborals. Es constituirà una Comissió Paritària en un termini d’1 mes.

L’Acord per a la protecció de la maternitat i lactància natural davant riscos laborals regula i defineix les funcions i responsabilitats de la Comissió Paritària i el desenvolupament de l’art. 26 de la LPRL. Entre altres funcions defineix els llocs no aptes i aptes en situació de gestació i lactància natural, en un període de 2 dies feiners a la comunicació de les persones treballadores amb el fi de tractar i avaluar cada cas concret.

A l’empara de l’art. 26.2 de la LPRL, si no es pogués oferir cap nou lloc i/o els llocs de treball oferts no fossin compatibles amb la conciliació familiar de la treballadora aquesta podrà sol·licitar i l’empresa tramitarà la prestació per risc laboral en situació de gestació i/o lactància natural.

L’adaptació, modificació, canvi de lloc o prestació per risc laboral no produirà minva salarial per a la persona treballadora.

Les parts no podran modificar de forma unilateral aquestes condicions. Article 15. Ineptitud sobrevinguda
Si un treballador per ineptitud sobrevinguda per causes de coneixement, modificació o ampliació de funcions no pogués realitzar totes les tasques o part d’elles se li adaptarà el lloc de treball o en el seu defecte se li assignarà un lloc alternatiu, sense perjudici de mantenir les retribucions econòmiques que percebia abans de la ineptitud.

Aquest article no supleix sinó que amplia l’establert en aquesta matèria en anteriors convenis.

Article 16. Personal fora de Conveni

Pendent de resolució judicial. Article 17. FAS
L’import destinat al FAS es veurà incrementat en 44.000 euros respecte al darrer import acordat per a l’any 2011. Tanmateix l’import resultant s’incrementarà en 5.000 euros cada any, mentre continuï vigent el present Conveni col·lectiu.

Article 18. Noces d’or

Des del 2016, a tots els treballadors que celebrin 40 anys d’antiguitat a l’empresa, se’ls concedirà una gratificació extraordinària corresponent a 915,51 euros, de pagament únic. El citat import serà revisable en futurs Convenis col·lectius.

Capítol 4
Organització i temps de treball
Article 19. Racionalització d’horaris

a) Nous horaris que permetin millorar la conciliació laboral i familiar:

– OMMM:

Es crea un nou torn a L1 de 10.00 a 18.00 h, i un nou torn a L3 de 11.00 a 19.00 h. Ambdós torns seran de 5 persones i tindran preferència d’accés les persones amb necessitats de conciliació laboral i familiar. Una d’aquestes 5 persones per torn, serà un responsable de nova creació.

A la resta de cotxeres, i si és demanat per la part social, es podrà canviar l’horari de torn 2 actual per un horari de 11.00 a 19.00 h, aquest torn inclou personal de revisió i suplents de porta cotxera.

L’accés a aquests torns serà amb el mateix criteri habitual a material mòbil, amb preferència d’accés a les persones que tinguin necessitats de conciliació amb recomanació de l’Assistenta Social.

– operacions:

Es creen 2 nous torns de treball per al col·lectiu d’agents d’atenció al client, per tal d’oferir un servei més ajustat a les necessitats dels usuaris, així com afavorir la conciliació laboral i familiar. Aquests torns s’implantaran respectant les condicions actuals del col·lectiu, lletres de festa, vacances, caps de setmana actuals i respectant els acords de contractació.

Com a mínim, es farà una petició i assignació general d’activitats cada 2 anys. Aquesta
assignació entrarà en vigor en la segona quinzena del mes de gener.

El criteri d’assignació per als empleats de tots els torns adscrits en aquest article serà per
petició general d’activitats.

L’horari d’aquests nous torns, T4 i T5, serà el següent:

T4: de 06.11 hores a 14.00 hores
T5: de 13.45 hores a 21.34 hores

Els torns actuals T1,T2 i els nous T4 i T5 estaran coberts exclusivament per treballadors a temps complet. El T8 serà exclusivament a temps parcial.

De forma excepcional, el T4 i el T5 podrà estar format per personal a temps complet i
personal a temps parcial fins l’any 2021.
Distribució del percentatge de temps complet i temps parcial assignat a cada torn: T4:

T5:
2018 2019 2020 2021 2022
65% TC
35% TP 70% TC
30% TP 80% TC
20% TP 90% TC
10% TP
100% TC

L’empresa concretarà amb antelació suficient els horaris dels torns a temps parcial, i ho
tractarà amb la representació dels treballadors. b) Personal Euro:
Amb data 1 de gener del 2018, s’implantarà la jornada continuada amb els horaris i la flexibilitat que es determinarà a la mesa tècnica conformada per les parts signants, que analitzarà el detall de racionalització d’horaris i aspectes de conciliació per a aquest col·lectiu, i sense que això suposi minva econòmica.

c) Jornada reduïda:

Les jornades amb reducció podran ser compactades de forma que s’alliberin dies sencers.

El personal que sol·liciti una reducció de jornada tindrà dret a l’horari de treball, en el torn que
sol·liciti, respectant l’horari del torn sol·licitat.

En tant en quant hi hagi peticions de canvi de torn que per necessitats excepcionals i justificades de servei no es puguin atorgar, es convocarà la Comissió de Seguiment per tal d’informar i justificar la decisió de l’empresa a la representació legal dels treballadors.

d) Còmput personal a temps parcial:

Cada any es calcularà la jornada diària dels treballadors a temps parcial en base a la seva jornada anual contractada, tenint en compte els dies laborables per a cada treballador i que per als AAC actualment són 214 dies laborables. Aquest càlcul es realitzarà per a que el còmput sigui el més ajustat possible a 0, tal i com mostren les taules annexades a Conveni.

Durant l’any es faran seguiments trimestrals per tal d’anar regularitzant tots els casos.

La compensació de les hores per excés o per defecte es podrà realitzar fins el 31 de març de
l’any següent.

En aquells casos d’excés de jornada que no s’hagin pogut compensar amb descans, es procedirà al seu abonament.

En aquells casos en que el treballador generi còmput negatiu de jornada, la recuperació d’hores es realitzarà en dies de treball previstos en el seu calendari, respectant els límits de descans legals.

e) Caps de setmana alterns Porta de Cotxeres:

– Nova estructura de Porta de Cotxeres

Tots els tallers excepte ZAL:

S’assignarà a cada Porta de Cotxera un total de 24 ESPC distribuïts com s’indica a
continuació:

– Torn 1 (06.00 a 14.00 h): 6 ESPC de torn fixe.
– Torn 2 (14.00 a 22.00 h): 6 ESPC de torn fixe.
– Torn 3 (22.00 a 06.00 h): 6 ESPC de torn fixe.
– 6 ESPC Suplents de malaltia i vacances:
– Suplent preferentment T1 (2).
– Suplent preferentment T2 (2).
– Suplent preferentment T3 (2).

El personal que ostenti les places de suplent de malaltia i vacances realitzarà la cobertura
d’absències en qualsevol dels 3 torns.

ZAL:

S’assignarà a Porta de Cotxera de ZAL un total de 15 ESPC distribuïts com s’indica a
continuació:
• Torn 1 (06.00 a 14.00 h): 4 ESPC de torn fixe.
• Torn 2 (14.00 a 22.00 h):4 ESPC de torn fixe.
• Torn 3 (22.00 a 06.00 h): 4 ESPC de torn fixe.
• 3 ESPC Suplents de malaltia i vacances:
• Suplent preferentment T1 (1).
• Suplent preferentment T2 (1).
• Suplent preferentment T3 (1).

El personal que ostenti les places de suplent de malaltia i vacances realitzarà la cobertura
d’absències en qualsevol dels 3 torns.

Si amb la posada en marxa de L10 S, o l’estructura acordada en aquest Conveni l’estructura de ZAL fos insuficient, es complementaria amb els recursos de personal necessaris per a cobrir el servei, amb la intenció de normalitzar la porta de cotxera de ZAL com la resta de cotxeres al finalitzar la construcció de L9 i L10.

– Cobertura de vacants

– Els actuals ESPC de T1, T2, T3 tindran preferència per a mantenir el seu torn de treball.
– Els actuals suplents de festes T1 i T2 tindran preferència per a escollir plaça en T1 o
T2 a la seva pròpia cotxera.
– Els actuals suplents de T3 (2 cotxeres), tindran preferència per a escollir plaça dins de torn, és a dir T3, en qualsevol de les 2 cotxeres on treballen actualment.
– Els actuals suplents de malaltia i vacances i els de nova incorporació s’integren en un únic grup per a cobrir tota classe d’absències. Aquest nou grup es dividirà en grups de 2 per a cada torn, amb preferència per a cobrir absències en el seu torn assignat. Els actuals malaltia i vacances tindran preferència d’elecció.
– Una vegada completada la roda de petició en cada Porta de Cotxeres, les vacants es publicaran per a una petició general en cada cotxera, per ordre d’antiguitat segons escalafó de Porta de Cotxeres.
– La resta de vacants necessàries per a la cobertura de les places existents es realitzarà mitjançant la convocatòria de concurs-oposició.
– En cas de que no es cobreixin amb aquest primer procés totes les places necessàries, es tornaran a realitzar nous concursos-oposició.

– Organització del descans en caps de setmana altern

S’ha elaborat un calendari que recull festes en cap de setmana altern comú en totes les cotxeres i un específic per al ZAL. Aquest calendari servirà de patró per a l’elaboració dels futurs calendaris anuals. (S’adjunten calendaris).

El personal de T3 de cada cotxera podrà sol·licitar a la seva prefectura canviar la seva rotació de descansos en calendari, sempre i quan tots els integrants del torn estiguin d’acord i la rotació sol·licitada compleixi la normativa i legislació sobre descansos.

L’assignació del gaudiment de festius oficials per calendari, en els casos que hi hagi més de 3 persones per torn de treball en aquell dia, es reflectirà en el calendari anual, seguint 2 criteris bàsics: que els gaudiments es reparteixin de la manera més equitativa possible entre els membres de cada torn al llarg de l’any, i donant preferència als ESPC que puguin gaudir les seves festes de torn annexades al gaudiment d’aquell festiu oficial.

Els ESPC podran intercanviar de mutu acord el treball/gaudiment d’una festa oficial mitjançant part dirigit a la seva prefectura.

Tots els abonaments econòmics dels ESPC, inclòs el dels festius oficials, es faran de la mateixa manera que es fa actualment.

– Cobertura d’absències

Pàgina 11 de 48
Quan sigui necessari cobrir absències, l’ordre serà el següent:

1º. Personal fixe del torn que treballi aquell dia i no tingués activitat assignada a Porta de Cotxera.

2º. Personal de malaltia i vacances adscrit preferentment al torn on s’hagi de realitzar la
cobertura.

3º. Resta de suplents de malaltia i vacances (llevat d’acord diferent entre aquestes persones, s’intentarà equilibrar al màxim possible el número de cobertura entre aquelles al llarg de l’any).

Donat que es produirà un increment d’ESPC en alguns torns, es planificaran habitualment treballs de manteniment preventiu que seran desenvolupats de manera rotativa per qualsevol dels ESPC del torn. Dita rotativitat es reflectirà en el calendari anual, intentant al màxim possible l’equilibri entre tots els integrants de cada torn.

– Període transitori

La implantació de la nova organització s’iniciarà després del període de vacances del present any (octubre 2017), sempre que prèviament s’hagi signat el Conveni, i s’aniran realitzant les distintes fases d’implantació.

A mesura que en cada cotxera es vagi completant la nova organització es posarà en marxa el nou calendari de festes en cap de setmana altern.

S’intentarà completar la implantació en totes les cotxeres per a gener de 2018, i en tot cas, si hi hagués imprevistos que ho fessin necessari podria aplaçar-se fins l’estiu de 2018.

Es crearà una Comissió de Seguiment integrada per representants de la direcció i del Comitè d’Empresa per a informar sobre el procés d’implantació i qualsevol altre aspecte del desenvolupament del present acord. Dita comissió es reunirà a petició de qualsevol de les parts i com a mínim un cop cada 3 mesos fins la implementació completa de la nova organització. En aquesta Comissió, s’estudiarà també la possibilitat de pactar un sistema d’adjudicació de mini períodes de festa mitjançant la petició voluntària de dies de RJ en períodes com Nadal, Setmana Santa, etc. (S’annexen calendaris)

Es crearà una mesa tècnica per a definir els detalls i implementació de la proposta, així com la viabilitat d’implementació simultània d’aquesta nova organització amb la creació d’un nou torn de tarda o amb un canvi d’horari del torn de tarda a les cotxeres petites en el sentit que s’estableix en aquest Conveni.

Article 20. Vacances

Vacances rotatives:

Implantació de vacances rotatives a totes les seccions o categories, que així ho decideixin dins la mateixa, on regeixi la petició de vacances per antiguitat, sense que suposi cap alteració als períodes de vacances vigents en cada secció o categoria.

Vacances i mini períodes:

Per al col·lectiu d’AAC i MOT s’inclouran 2 nous períodes de vacances no hàbils corresponents als mesos de desembre i gener. Per al col·lectiu d’AAC s’inclourà un nou mini període la segona quinzena de desembre.
La compactació de la jornada reduïda no comportarà reducció dels dies de vacances. Vacances AAC:

Pàgina 12 de 48
Per a les reduccions de jornada, el mini període s’assignarà respectant l’escalafó establert en el torn de treball d’origen.

Possibilitat d’intercanviar períodes complets de vacances entre els empleats de temps complet amb temps complets i de temps parcial amb temps parcial, amb igual torn de treball i línia.

Es passaran a indefinits a tots els rellevistes després del venciment del primer contracte de relleu, com a mínim amb el mateix percentatge de contractació. En aquest moment, les vacances es gaudiran dins del període estival.

Article 21. Jornada de treball

Reducció de jornada:

La jornada anual per als anys 2016, 2017 i 2018 serà de 1.674 hores.

Per l’any 2019 en endavant la jornada anual es reduirà en 8 hores, passant a ser de 1.666 hores anuals. Aquesta reducció es realitzarà en 1 dia més de RJ.

Article 22. Excedències

– Excedència per cura de fills

S’estableix per un màxim de 5 anys l’excedència per maternitat, amb reserva de lloc de treball i còmput a efectes d’antiguitat durant tot el període. El reingrés es farà efectiu en el termini màxim d’1 mes, des de que el treballador ho sol·liciti.

Respecte de la resta de condicions es manté l’establert en els anteriors convenis, i, en el seu defecte, en l’Estatut dels treballadors.

– Excedències per cura d’un familiar que requereixi dedicació especial

S’estableix per un període màxim de 2 anys l’excedència per cura d’un familiar que requereixi especial atenció, amb reserva del lloc de treball i còmput a efectes d’antiguitat dels 2 anys. El reingrés es farà efectiu en el termini màxim d’1 mes, des de que el treballador ho sol·liciti.

Respecte de la resta de condicions es manté l’establert en els anteriors convenis, i, en el seu
defecte, en l’Estatut dels treballadors.

– Excedències voluntàries

Qualsevol empleat/a amb almenys 1 any d’antiguitat a l’empresa, tindrà dret a sol·licitar una excedència voluntària d’un mínim de 4 mesos a un màxim de 5 anys. A efectes d’escalafó es restarà el temps que ha estat d’excedència fins a la data de sol·licitud de reincorporació.

En les excedències voluntàries, la sol·licitud de reingrés la podrà fer en qualsevol moment dins la vigència de l’excedència. Aquesta es farà efectiva al seu lloc de treball sempre que la vacant no s’hagi cobert, i en el cas que s’hagi cobert, s’haurà d’esperar a que hi hagi una vacant de la seva categoria o categoria similar, i es farà efectiva en el termini màxim d’1 mes en les mateixes condicions amb les que va marxar.

Article 23. Permisos

A partir de la vigència del present Conveni, i com a millora en relació als permisos regulats en l’actualitat, els empleats que tinguin assignada judicialment la tutela d’una tercera persona podran gaudir dels mateixos com si es tractés d’un familiar de segon grau.

A partir de la vigència del present Conveni, el permís per assumptes propis, és podrà gaudir de manera fraccionada.

Pàgina 13 de 48
a) Permís retribuït per acompanyar a un familiar de primer grau, parella afectiva que convisqui amb l’empleat, o persona depenent, a urgències pel temps indispensable amb posterior justificació.

b) Permís retribuït per acompanyar a un fill/a menor de edat a un deure inexcusable de caràcter públic pel temps indispensable. La sol·licitud d’aquest permís ha d’efectuar-se amb la màxima antelació possible condicionada a la recepció de la notificació oficial i posterior justificació.

c) Permís retribuït per acompanyar a un familiar de primer grau, parella afectiva que convisqui amb l’empleat, o persona depenent, a proves que requereixin sedació o amniocentesi, pel temps indispensable. La sol·licitud d’aquest permís ha d’efectuar-se amb la màxima antelació possible i amb posterior justificació.

d) Permís per accident, hospitalització o malaltia de familiars de fins segon grau de consanguinitat o de afinitat:

Es concediran 3 dies naturals de permís retribuït en els casos de malaltia, accident o hospitalització considerada com a greu (inclosa hospitalització per part), d’un familiar de fins segon grau de consanguinitat o d’afinitat.

S’ampliarà en un 4t dia, si existeix desplaçament fora de la província de Barcelona i en 2 dies naturals més, si el destí és fora de Catalunya. Si aquesta es produís a les províncies de Ceuta, Melilla, Canàries o fora d’Espanya s’ampliarà fins a 7 dies naturals.

Aquests dies naturals podran realitzar-se en els 10 dies naturals següents al fet causant sempre i quan persisteixi d’ingrés hospitalari o repòs domiciliari per prescripció facultativa. Haurà d’acreditar-se mitjançant justificant hospitalari en el què consti la data d’ingrés i la de l’alta i s’igualin o superin els 3 dies de permís.

Article 24. Reforma laboral

Durant la vigència del present Conveni col·lectiu, i fins la signatura del següent Conveni col·lectiu, l’empresa es compromet i obliga a garantir els drets dels treballadors d’acord amb els convenis col·lectius, pactes, laudes i normativa interna d’aplicació.

Article 25. T-Mobilitat

La direcció fa constar el seu compromís de que la T-Mobilitat en cas d’implantar-se a Metro, no tindrà cap tipus d’afectació per a la plantilla de metro, ni comportarà externalitzacions de cap tasca ni servei prestat actualment per personal de Metro, i que en cap cas es podrà donar una disminució de llocs de treball ni hores de jornada.

A la signatura del present Conveni es crea una Comissió de Seguiment formada per ambdues
parts per vetllar per l’estricte compliment d’aquest article.

Aquesta Comissió es reunirà a petició de qualsevol de les parts.

Article 26. Racionalització de jornades i horaris per l’àrea de manteniment i projectes

Creació d’una mesa tècnica conformada per la representació dels treballadors i de l’empresa, que s’obrirà a la signatura del present Conveni per a tractar els següents aspectes:

Hores extres:

– Hores extres per cobertura en cap de setmana.
– Hores extres per festes oficials.
– Energia AT: cobertura caps de setmana.

Funicular: nova organització.

Pàgina 14 de 48
Tramvia Blau: nova organització. Vies: propostes organitzatives. Article 27. Cobertura panells CTO’s
Creació d’una taula tècnica al mes de setembre 2017 per a tractar diferents aspectes de l’organització del treball dels CTO’s amb l’objectiu de finalitzar aquesta tasca abans de la propera petició.

Article 28. Prolongacions

Les prolongacions i/o proves tècniques a l’àrea d’operacions es realitzaran d’acord amb els
següents punts:

1. Voluntarietat de cada empleat de cobrar o gaudir com a descans (còmput).

2. En el cas d’escollir el cobrament, s’articularà un abonament d’un import corresponent a l’hora extraordinària.

3. Si s’avisa del perllongament amb menys de 6 dies naturals d’antelació, s’abonarà una prima que serà l’equivalent a l’import d’1 hora extra a més del cobrament o gaudiment de les hores.

4. Es mantindrà la garantia de taxi que ja existeix a la finalització de la prolongació.

Capítol 5
Comissió Mixta i Paritària

Article 29. Comissió Mixta i Paritària

Es crea una Comissió Mixta i Paritària d’interpretació, aplicació i seguiment del Conveni i altres funcions de desenvolupament específicament previstes al present Conveni.

1. Composició

Aquesta Comissió estarà composada per:

– 6 membres de la RT, 1 membre de cada sindicat signant del present Conveni col·lectiu.
– 6 membres de la RD.

2. Convocatòria

El termini màxim per a la convocatòria de reunió d’aquesta Comissió serà de 15 dies, a comptar des de l‘endemà de la recepció de la sol·licitud o petició de convocatòria de la Comissió Mixta i Paritària, per qualsevol de les parts signants del Conveni col·lectiu.

3. Actes de les reunions

D’aquestes reunions s’aixecarà un acta que recollirà els acords als que s’hagin arribat, en el qual, després de la seva signatura haurà de ser remesa a l’organisme competent per al seu arxiu, segons estableix la normativa vigent.

4. Reclamacions

Qualsevol possible reclamació referent a interpretació o aplicació d’aquest Conveni col·lectiu haurà de ser sotmesa a aquesta Comissió, que aixecarà l’acta corresponent com a via prèvia a la jurisdiccional i quedaran excloses d’aquest tràmit totes les reclamacions de caràcter individual.

Pàgina 15 de 48
Disposicions addicionals

Disposició addicional primera

L’empresa continuarà possibilitant l’accés a la jubilació parcial en els mateixos termes en que ho ha vingut fent fins ara per als treballadors/es que compleixin amb els requisits establerts a cada moment per la legislació laboral, en els termes establerts a cada cas.

Per l’any 2019, l’empresa realitzarà simultàniament un contracte de relleu de caràcter indefinit a temps complet. Per aquestes contractacions tindrà prioritat la bossa d’estiu per ordre d’escalafó.

Això no significarà en cap cas deixar d’aplicar el pactat en quant a contractació, inclosa la N
invertida.

Es crea una Comissió de control per al seguiment i aplicació del que es regula en aquest article.

Disposició addicional segona

Si els acords assolits en el present Conveni col·lectiu superen els límits establerts en la Llei de Pressupostos Generals de l’Estat, els excessos sobre els límits s’executaran tan aviat com la legislació ho permeti.

Disposició addicional tercera

Només s’acudirà a la contractació externa sempre que es compleixi amb els acords de contractació pactats en el Conveni vigent.

Disposicions transitòries

Disposició transitòria primera

Tan aviat com existeixi una resolució definitiva, per part del Jutjat social 19 en procediment judicial 265/2014, si s’escau, s’adequaran les taules salarials al alça de conformitat amb el que resolgui la interlocutòria que es dictamini.

ANNEXOS

ANNEX 1. PLA D’INTERNALITZACIÓ

INFRAESTRUCTURA

– UME

Descripció: Portes motoritzades i telecomandades

Pla d’internalització: Persones: 3 OMI
Termini: Gradualment fins a 2022

Descripció: Inspecció d’estructures auxiliares de suport y reixes de ventilació.

Pla d’internalització Persones: 2 OMI Termini: 2019.

– VIA

Descripció: Feines de via

Pàgina 16 de 48
Pla d’internalització Incorporacions 2017
– 2 persones per maquinaria pesada o tractorista
– 1 guarda vies
– 1 celador
– 1 capatàs de L2 i grup especial

Es cobriran totes les jubilacions durant el període de duració del
Conveni

MATERIAL MÒBIL

Descripció Taller Sagrera: Cicle llarg de motors de tracció d’alterna

Pla internalització Persones: 3 OMM Termini: 2019

Descripció Taller Sagrera: Cicle llarg compressors trens sèrie 5000 i 9000

Pla internalització Persones: 3 OMM y 1 RTM Termini: 2019

Descripció Canvi de bugies de trens de L1 que es realitzen a Sagrera

Pla internalització Persones: 1 OMM Termini: 2018

L9 S

Descripció: 50% del manteniment de los trenes de línia 9 S.

Pla internalització

A la finalització del “Contrato marco de mantenimiento de los trenes en renting sèrie 9000” a l’any 2024 s’analitzarà la possibilitat d’internalització.

SUPERESTRUCTURES

– STC XC/XA/CCM

Descripció: Manteniment Senyalització L9S ( Circuits de via, enclavaments , CBTC)

Pla internalització Persones: 5 Esp STC SIT Termini: 2019

Descripció: Portes sectorització L9

Pla internalització Persones: 1 Esp STC SIT Termini: 2019

– BT- EM
Descripció: Aires condicionats cambres tècniques. Pla internalització Persones: 6 operaris BT
Termini: 2019

Descripció: Protecció contra incendis (pendent confirmació per qüestions normatives)

Pla internalització Persones: 5 operaris BT Termini: 2019

Pàgina 17 de 48
Descripció: Manteniment ventilació L9

Pla internalització Persones: 6 Esp EM Termini: 2019

ANNEX 2. ACUERDO PARA LA PROTECCIÓN DE LA MATERNIDAD Y LACTANCIA NATURAL ANTE RIESGOS LABORALES. ART.26

Las evaluaciones de riesgo en situación de gestación y lactancia se realizarán bajo dicho diagrama de flujo, definiendo si los puestos son aptos no aptos para ser ocupados en situación de gestación o lactancia natural, cuando un puesto no sea apto en situación de gestación o lactancia natural se procederá al cambio de puesto exento de riesgo si esto no fuera técnicamente posible o por motivo justificado (conciliación familiar, etc.) se tramitará la baja por riesgo laboral.

LISTA NO EXHAUSTIVA DE AGENTES, PROCEDIMIENTOS Y CONDICIONES DE TRABAJO VII
Agentes físicos: Vibraciones:

Pàgina 18 de 48
Las trabajadoras gestantes en el cual su puesto de trabajo sean afectados por conducciones de vehículos, trenes, tractores, o cualquier situación que provoque vibraciones sean en baja o alta frecuencia serán retiradas de la actividad a la comunicación de la gestación.

Ruido:

Las trabajadoras gestantes en las cuales su puesto de trabajo se sospeche que los niveles de ruido sean iguales o superiores a 80DB se las cambiará a un puesto de trabajo exento de riesgo a la semana 18 de gestación.

Temperaturas:

Las trabajadoras gestantes en las cuales su puesto de trabajo se dé la posibilidad de temperaturas superiores a 36ºC o inferiores a 14ºC, o existan cambios bruscos de temperaturas de niveles de 5ºC de variación, a la comunicación de la gestación se les cambiará a un puesto exento de riesgo o baja por riegos laboral.

Golpes o choques contra objetos móviles o inmóviles:

Las trabadoras gestantes en las cuales en su puesto de trabajo exista el riesgo de caída por escalera (piedra, mecánica) se procederán al cambio de puesto exento de riesgo o baja por riesgo laboral a la semana 12 de gestación.

Manipulación manual de cargas:

Se aplicarán las medidas de protección indicadas por la SEGO en el punto 7. Posturas/ ergonomía:
Se aplicarán las medidas de protección indicadas por la SEGO en el punto 5. Radiaciones ionizantes:
Las trabajadoras serán cambiadas a un puesto exento de riesgo o baja por riesgo laboral a la comunicación de la gestación y lactancia natural.

Riesgos psicosociales:

Horarios de trabajo y turnos:

Todas aquellas trabajadoras gestantes o lactante natural, que su horario de trabajo sea afectado por horario nocturno entre las 22.00 y 06.00 horas se adaptarán su jornada laboral fuera del horario nocturno a petición de la trabajadora teniendo en cuenta la conciliación familiar en dicha adaptación o modificación de horario.

Las jornadas laborables no superarán las 5 jornadas consecutivas laborales y/o las 40 horas semanales (5+2 disfrute de la llamada letra X) ni jornadas diarias superiores a 8 h. Se facilitarán jornadas laborales regulares.

En el caso de que el puesto de trabajo no sea técnicamente posible las adaptaciones de horario se procederá al cambio de puesto exento de riesgo o baja por riesgo laboral a la comunicación de la gestación o lactancia natural hasta el año del hijo.

Estrés o factores estresores:

Los lugares de trabajo que existan situaciones de estrés generado por la propia actividad, probabilidad de incidencias, suicidios, control o vigilancia de la circulación o personal,

Pàgina 19 de 48
puntas de trabajo con tensión, estas serán cambiadas a un puesto exento de riesgo o baja por riesgo laboral a la comunicación de la gestación.

Situaciones de violencia externa por parte de los usuarios:

Los puestos de trabajo que contemplen dicho riesgo a la comunicación de la gestación la trabajadora seré cambiada a un puesto exento de riesgo o baja por riesgo laboral.

ARTÍCULO 26 LPRL

Cualquier adaptación, modificación del puesto de trabajo o cambio de puesto exento de riesgo, no producirá merma salarial a la trabajadora protegida, percibiendo todos los conceptos retributivos de su categoría y puesto de origen.

En el cambio de puesto de trabajo exento de riesgo se tendrán en cuenta la movilidad funcional y técnica además de la compatibilidad con la situación personal de la trabajadora, siendo un motivo justificado la conciliación familiar.

Si el cambio de puesto exento de riesgo se realiza a una categoría superior la trabajadora percibirá el salario correspondiente a dicha categoría asignada.

Se tendrán en cuenta para la evaluación individual de la trabajadora el desplazamiento tiempo “itinere“. Se las tomarán las medidas preventivas oportunas con el fin de proteger la situación de gestación parto reciente y lactancia natural.

Se acepta el cuadrante de la SEGO como medidas a tomar y aplicar en los puestos de trabajo que concurran dichas actividades y situaciones.

ACTIVIDAD LABORAL SEMANA* E. MÚLTIPLE

1. Secretaria o administrativa con actividad física ligera 37 34

2. Profesional liberal con actividades gerenciales 37 34

3. Sentada con actividades ligeras 37 34

4. Trabajadora con trabajos de bipedestación

De forma prolongada (Más de 4 horas al día) 22 20

De forma intermitente:

Más de 30 minutos/hora 30 28

Menos de 30 minutos/hora 37 34

5. Parándose con inclinaciones por debajo de la rodilla

Repetidamente (Más de 10 veces/hora) 18 16

Intermitente:

2 a 9 veces a la hora 26 24

Menos de 2 veces a la hora 37 34

6. Trepando

Escalas y postes verticales:

Repetidamente (4 o más veces por turno de 8 horas) 18 16

Intermitente (menos de 4 veces en turno de 8 horas) 26 24

Escaleras:

Pàgina 20 de 48

Repetidamente (4 o más veces por turno de 8 horas)
26
24
Intermitente (menos de 4 veces en turno de 8 horas) 37 34
7. Cargando pesos

Repetidamente (4 o más veces por turno de 8 horas):

Más de 10 kg 18 16

5 a 10 kg 20 18

Menos de 5 kg 26 24

Intermitente (menos de 4 veces en turno de 8 horas):

Más de 10 kg 20 18

5 a 10 kg 26 24

Menos de 5 kg 37 34

Baja por riesgo laboral, no producirá merma económica a la trabajadora garantizando la empresa si fuera necesario el abono y pago de las diferencias salariales de todos los conceptos retributivos de carácter mensual o extraordinario, el pago se realizará como en la prestación por maternidad, pago directo de la Seguridad Social o accidente de trabajo, abonando FMB las pagas extraordinarias, gratificaciones, etc.

La no inclusión de otros conceptos, no excluye de la obligación de evaluar y valorar otros riesgos que se puedan dar en los diferentes puestos de trabajo, teniendo la obligación la empresa de cumplir la ley y las normativas derivadas del articulo 26 LPRL.

COMISIÓN PARITARIA Composición:
– Representación de la empresa; medicina del trabajo, relaciones laborables responsable del departamento.
– Representación de los trabajadores; miembro del CSS, miembro del CE, delegado sindical.
– La propia trabajadora.

Funciones:

Garantizar el cumplimiento de lo acordado y de la protección de la trabajadora gestante o lactante natural.

Garantizar que se informe correctamente a la trabajadora de los riesgos laborales de su puesto de trabajo y centros de trabajo y de las opciones existentes a las que se puede acoger con el fin de proteger la maternidad y lactancia natural.

Gestionar las necesidades individuales de la trabajadora con el fin de agilizar las medidas adaptaciones, cambios de puesto exento de riesgo o tramitación de baja riesgo laboral.

Gestionar las peticiones de la trabajadora en situación protegida.

Gestionar las dependencias necesarias para un descanso y espacio adecuado en situación de gestación y lactancia natural cumpliendo la normativa y preservando la intimidad de la trabajadora.

Gestionar una vez recibida la comunicación de la gestación, parto reciente o lactancia natural en un máximo de 5 días la protección indicada por la Comisión Paritaria, aplicando de carácter inmediato las medidas generales ya acordadas en cada categoría.

Pàgina 21 de 48
La parte social será convocada a la comunicación de la gestación o lactancia natural con un máximo de 48 horas.

Las partes firmantes acuerdan que dicho documento se trasladará en un tiempo máximo de 1 semana a las EVR.

La Comisión Paritaria realizará de manera inmediata lo aquí expuesto.

Lo aquí expuesto y acordado no podrá ser variado de manera unilateral por la dirección de la empresa.

ANNEX 3. LLISTAT JUBILABLES PARCIALMENT ANY 2019 (Veure document original)
Continua a la pàgina següent

Pàgina 22 de 48

ANNEX 4. HORARIS

1436,5 1436,5_24’ solape

1430 1430_24’ solape
Tipo día Tipo Inicio Fin Horas sexadecimal Horas centesimal
Lunes 1 18.58 0.50 5.52 5,87
Martes 2 18.58 0.50 5.52 5,87
Miércoles 3 18.58 0.50 5.52 5,87
Jueves 4 18.58 0.50 5.52 5,87
Viernes 5 18.58 2.50 7.52 7,87
Sábado 6 20.30 5.00 8.30 8,50
Domingo 7 18.58 0.50 5.52 5,87
Víspera 8 18.58 2.50 7.52 7,87
Festivo 9 18.58 0.50 5.52 5,87
Non Stop 10 20.30 5.00 8.30 8,50
Especial 11 0.00 0,00

1422,9 1422,9_24’ solape

1339,2 1339,2_24’ solape

1321 1321_24’ solape

1308 1308_24’ solape

1255,50_1 1255,50_1_24 solape

1255,50_2 1255,50_2_24 solape

1255,50_3 1255,50_3_24 solape

1255,50_4 1255,50_4_24 solape

1255,50_5 1255,50_5_24 solape

1255,50_6 1255,50_6_24 solape

1255,50_7 1255,50_7_24 solape

Continua a la pàgina següent

ANNEX 5. PREVISIÓ CÒMPUT

AÑO 2017 AÑO 2018 AÑO 2019
Letra K Letra L Letra M Letra N Letra K Letra L Letra M Letra N Letra K Letra L Letra M Letra N
1436,5 -39,52 -53,00 -43,20 -40,99 -43,74 -48,37 -49,62 -44,16 -48,16 -48,89 -46,47 -50,24
1436,5_A 3,88 -9,20 -0,40 1,81 -0,34 -4,77 -6,62 -0,56 -4,56 -5,69 -3,27 -6,84
1430 -32,08 -45,53 -35,82 -33,64 -36,27 -40,90 -42,27 -36,72 -40,72 -41,45 -39,09 -42,77
1430_A 11,32 -1,73 6,98 9,16 7,13 2,70 0,73 6,88 2,88 1,75 4,11 0,63
1422,9 -23,95 -37,37 -27,76 -25,61 -28,10 -32,74 -34,24 -28,59 -32,59 -33,32 -31,02 -34,60
1422,9_A 1,36 -11,82 -2,79 -0,64 -2,79 -7,30 -9,16 -3,15 11,01 9,88 12,18 8,80
1339,2 14,00 0,45 10,22 11,98 10,25 5,35 3,08 9,10 5,10 4,90 6,42 3,75
1339,2_A -7,70 -21,45 -11,18 -9,42 -11,45 -16,45 -18,42 -12,70 -16,70 -16,70 -15,18 -17,95
1321 34,84 21,37 30,89 32,56 31,17 26,27 23,66 29,94 25,94 25,74 27,09 24,67
1321_A 13,14 -0,53 9,49 11,16 9,47 4,47 2,16 8,14 4,14 4,14 5,49 2,97
1308 49,72 36,31 45,65 47,26 8,58 6,55 5,58 8,85 6,81 5,80 7,35 2,98
1308_A 18,69 5,41 14,58 16,53 14,74 10,08 7,86 14,02 10,02 9,36 11,25 8,58
1255,50_1 10,88 4,51 8,36 9,65 8,58 6,55 5,58 8,85 6,81 5,80 7,35 2,98
1255,50_1_A 2,46 -8,90 -3,30 -1,60 -5,74 -7,90 -7,77 -2,54 -7,37 -9,70 -5,80 -10,24
1255,50_2 5,76 -3,69 -2,52 2,56 -1,32 -2,50 -2,62 4,58 0,58 -7,05 1,11 -4,10
1255,50_2_A 4,13 -6,24 -3,14 1,23 -2,24 -4,24 -4,77 2,13 -1,87 -7,87 -1,14 -5,74
1255,50_3 5,76 -3,69 -2,52 2,56 -1,32 -2,50 -2,62 4,58 0,58 -7,05 1,11 -4,10
1255,50_3_A 4,13 -6,24 -3,14 1,23 -2,24 -4,24 -4,77 2,13 -1,87 -7,87 -1,14 -5,74
1255,50_4 16,50 6,66 8,60 13,30 9,80 8,23 7,73 14,93 10,93 4,06 11,46 6,63
1255,50_4_A 4,13 -6,24 -3,14 1,23 -2,24 -4,24 -4,77 2,13 -1,87 -7,87 -1,14 -5,74
1255,50_5 14,16 4,41 6,18 10,96 7,38 5,90 5,48 12,68 8,68 1,65 9,21 4,30
1255,50_5_A 4,13 -6,24 -3,14 1,23 -2,24 -4,24 -4,77 2,13 -1,87 -7,87 -1,14 -5,74
1255,50_6 -11,84 -30,00 -18,07 -14,20 -16,87 -23,44 -25,60 -17,57 -23,24 -24,27 -21,04 -22,54
1255,50_6_A 10,26 -6,30 4,93 7,90 5,83 -0,24 -2,70 4,73 -0,34 -0,87 1,46 -0,14
1255,50_7 -11,84 -30,00 -18,07 -14,20 -16,87 -23,44 -25,60 -17,57 -23,24 -24,27 -21,04 -22,54
1255,50_7_A 10,26 -6,30 4,93 7,90 5,83 -0,24 -2,70 4,73 -0,34 -0,87 1,46 -0,14

Pàgina 28 de 48

ANNEX 6. CALENDARI PORTA DE COTXERES
PROPUESTA CALENDARIO DESCANSOS PUERTA DE COCHERAS, CONVENIO 2016 (TURNO 1 (7T+2D) + (3T+2D) Sistema de fiestas rotativas de 7 días de trabajo 2 de fiesta 3 días de trabajo 2 de fiesta.
Se efectúan 53 jornadas con cambio de turno que se debe compensar con 4 horas entre turnos.
No se ha contemplado la compensación de los días festivos oficiales compensados.

TURNO 1 (V. 26.07.2017)
ENERO
1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 30 31
1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 1 2 3
J V S D L M Mi J V S D L M Mi J V S D L M Mi J V S D L M Mi J V S
1A DC FE DC FE DC FE DC FE DC
1B DC FE DC FE DC FE DC FE DC
1C FO DC FE DC FE DC FE DC FE DC
1D DC FE FO DC FE DC FE DC FE DC FE
1E DC FE DC FE DC FE DC FE
1F FO DC FE DC FE DC FE DC FE
3 5 3 3 4 3 6 5 5 3 3 4 4 6 5 5 3 3 4 4 6 5 5 3 3 4 4 6 5 5 3

FEBRERO
1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28
4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 1 2 3
D L M Mi J V S D L M Mi J V S D L M Mi J V S D L M Mi J V S
1A FE DC FE DC FE DC FE DC
1B FE DC FE DC FE DC FE DC
1C FE DC FE DC FE DC FE DC
1D DC FE DC FE DC FE DC FE
1E DC FE DC FE DC FE DC FE
1F DC FE DC FE DC FE DC FE
3 4 4 6 5 5 3 3 4 4 6 5 5 3 3 4 4 6 5 5 3 3 4 4 6 5 5 3

MARZO
1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 30 31
4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 1 2 3 4 5 6
D L M Mi J V S D L M Mi J V S D L M Mi J V S D L M Mi J V S D L M
1A FE DC FE DC FE DC FE DC FE
1B FE DC FE DC FE DC FE DC FE
1C FE DC FE DC FE DC FE DC FE
1D DC FE DC FE DC FE DC FE
1E DC FE DC FE DC FE DC FE DC FE
1F DC FE DC FE DC FE DC FE DC FE
3 4 4 6 5 5 3 3 4 4 6 5 5 3 3 4 4 6 5 5 3 3 4 4 6 5 5 3 3 4 4

ABRIL
1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 30
7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 1 2 3 4 5 6 7 8
Mi J V S D L M Mi J V S D L M Mi J V S D L M Mi J V S D L M Mi J
1A DC FE DC FE DC FE DC FE
1B DC FE FO DC FE DC FE DC FE
1C DC FE DC FE FO DC FE DC FE DC
1D DC FE DC FE DC FE DC FE
1E DC FE FO DC FE DC FE DC FE
1F DC FE DC FE DC FE DC FE
6 5 5 3 3 4 4 6 5 3 3 3 3 4 6 5 5 3 3 4 4 6 5 5 3 3 4 4 6 5

MAYO
1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 30 31
9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11
V S D L M Mi J V S D L M Mi J V S D L M Mi J V S D L M Mi J V S D
1A FO DC FE DC FE DC FE DC FE
1B FO DC FE DC FE DC FE DC FE
1C FE DC FE DC FE DC FE DC FE
1D DC FE DC FE DC FE DC FE DC FE
1E DC FE DC FE DC FE DC FE DC FE
1F DC FE DC FE DC FE DC FE DC FE
3 3 3 4 4 6 5 5 3 3 4 4 6 5 5 3 3 4 4 6 5 5 3 3 4 4 6 5 5 3 3

JUNIO
1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 18 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 30
12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 1 1 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13
L M Mi J V S D L M Mi J V S D L M Mi J V S D L M Mi J V S D L M
1A DC FE DC FE DC FE DC FE DC FE
1B DC FE DC FE DC FE DC FE DC FE
1C DC FE DC FE DC FE FO DC FE
1D DC FE DC FE DC FE DC FE
1E DC FE DC FE DC FE FO DC FE
1F FO DC FE DC FE DC FE FO DC FE
EV1 DC FE DC FE
EV2 DC FE DC FE
3 4 6 5 5 3 3 4 4 6 5 5 3 3 4 4 6 5 5 3 3 4 4 3 5 5 3 3 4 4

JULIO
1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 30 31
14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16
Mi J V S D L M Mi J V S D L M Mi J V S D L M Mi J V S D L M Mi J V
1A V V DC FE V V V V V V V DC FE V V V DC FE V V V V V V V DC FE V V V
1B V V DC FE V V V V V V V DC FE V V V DC FE V V V V V V V DC FE V V V
1C V V DC FE V V V DC FE V V V V V V V DC FE V V V DC FE V V V V V V V
1D DC FE DC FE DC FE DC FE DC FE
1E DC FE DC FE DC FE DC FE
1F DC FE DC FE DC FE DC FE
EV1 DC FE DC FE DC FE DC FE
EV2 DC FE DC FE DC FE DC FE
6 4 4 3 3 3 3 5 4 4 2 2 4 4 5 4 4 3 3 3 3 5 4 4 2 2 4 4 5 4 4

AGOSTO
1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 30 31
17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19
S D L M Mi J V S D L M Mi J V S D L M Mi J V S D L M Mi J V S D L
1A DC FE DC FE DC FE DC FE DC FE
1B DC FE DC FE DC FE DC FE DC FE
1C DC FE DC FE DC FE DC FE DC FE
1D V V V V V DC FE V V V DC FE V V V V V V V DC FE V V V DC FE V V V
1E DC FE V V V DC FE V V V V V V V DC FE V V V DC FE V V V V V V V DC
1F DC FE V V V DC FE V V V V V V V DC FE V V V DC FE V V V V V V V DC
EV1 DC FE DC FE DC FE DC FE DC
EV2 DC FE DC FE DC FE DC FE DC
3 3 5 5 5 4 4 3 3 3 3 5 5 5 2 2 3 3 5 4 4 3 3 3 3 5 5 5 2 2 3

SEPTIEMBRE
1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 30
20 21 22 23 24 25 26 27 28 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21
M Mi J V S D L M Mi J V S D L M Mi J V S D L M Mi J V S D L M Mi
1A DC FE FO DC FE DC FE DC FE
1B DC FE DC FE DC FE FO DC FE
1C DC FE FO DC FE DC FE DC FE
1D V DC FE DC FE DC FE DC FE
1E FE V V DC FE DC FE DC FE FO DC FE
1F FE V V DC FE DC FE DC FE DC FE
EV1 FE V V DC FE V V V V V DC FE V V V V V DC FE V V V V V DC FE V V V
EV2 FE V V DC FE V V V V V DC FE V V V V V DC FE V V V V V DC FE V V V
3 6 3 5 3 3 4 4 6 5 3 3 3 4 4 6 5 5 3 3 4 4 6 3 5 3 3 4 4 6

OCTUBRE
1 2 3 4 5 6 7 8 8 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 30 31
22 23 24 25 26 27 28 1 1 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24
J V S D L M Mi J V S D L M Mi J V S D L M Mi J V S D L M Mi J V S
1A DC FE DC FE DC FE DC FE
1B DC FE DC FE DC FE DC FE
1C DC FE DC FE DC FE DC FE DC FE
1D DC FE DC FE FO DC FE DC FE DC
1E DC FE DC FE DC FE DC FE DC
1F DC FE DC FE DC FE DC FE DC
EV1 V V DC FE
EV2 V V DC FE
5 5 3 3 4 4 6 5 5 3 3 3 4 6 5 5 3 3 4 4 6 5 5 3 3 4 4 6 5 5 3

NOVIEMBRE
1 2 3 4 5 5 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 30
25 26 27 28 1 1 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26
D L M Mi J V S D L M Mi J V S D L M Mi J V S D L M Mi J V S D L
1A DC FE DC FE DC FE DC FE DC
1B DC FE DC FE DC FE DC FE DC
1C DC FE DC FE DC FE DC FE
1D FE DC FE DC FE DC FE DC FE
1E FE DC FE DC FE DC FE DC FE
1F FE DC FE DC FE DC FE DC FE
3 4 4 6 5 5 3 3 4 4 6 5 5 3 3 4 4 6 5 5 3 3 4 4 6 5 5 3 3 4

DICIEMBRE
1 2 3 3 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 30 31
27 28 1 1 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 1
M Mi J V S D L M Mi J V S D L M Mi J V S D L M Mi J V S D L M Mi J
1A FE DC FE DC FE DC FE FO DC FE
1B FE DC FE FO DC FE DC FE DC FE
1C DC FE DC FE DC FE DC FE
1D DC FE DC FE DC FE FO DC FE DC
1E DC FE DC FE DC FE DC FE
1F DC FE DC FE DC FE DC FE
4 6 5 5 3 3 4 3 6 5 5 3 3 4 4 6 5 5 3 3 4 4 6 5 3 3 3 4 4 6 5

ENERO
1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 30 31
2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 1 2 3 4
V S D L M Mi J V S D L M Mi J V S D L M Mi J V S D L M Mi J V S D
1A DC FE DC FE DC FE DC FE DC FE
1B DC FE DC FE DC FE DC FE DC FE
1C DC FE DC FE DC FE DC FE DC FE
1D FE DC FE DC FE DC FE DC FE
1E DC FE DC FE DC FE DC FE
1F DC FE DC FE DC FE DC FE
5 3 3 4 4 6 5 5 3 3 4 4 6 5 5 3 3 4 4 6 5 5 3 3 4 4 6 5 5 3 3

FEBRERO
1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24
5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28
L M Mi J V S D L M Mi J V S D L M Mi J V S D L M Mi
1A DC FE DC FE DC FE
1B DC FE DC FE DC FE
1C DC FE DC FE DC FE
1D DC FE DC FE DC FE
1E DC FE DC FE DC FE DC FE
1F DC FE DC FE DC FE DC FE
4 4 6 5 5 3 3 4 4 6 5 5 3 3 4 4 6 5 5 3 3 4 4 6

PROPUESTA CALENDARIO DESCANSOS PUERTA DE COCHERAS, CONVENIO 2016 (TURNO 2 (7T+2D) + (3T+2D)

Sistema de fiestas rotativas de 7 días de trabajo 2 de fiesta 3 días de trabajo 2 de fiesta.
Se efectúan 53 jornadas con cambio de turno que se debe compensar con 4 horas entre turnos. No se ha contemplado la compensación de los días festivos oficiales compensados.

TURNO 2
ENERO
1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 30 31
1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 1 2 3
J V S D L M Mi J V S D L M Mi J V S D L M Mi J V S D L M Mi J V S
2A DC FE FO DC FE DC FE DC FE DC
2B DC FE DC FE DC FE DC FE DC
2C FO DC FE DC FE DC FE DC FE DC
2D DC FE DC FE DC FE DC FE DC FE
2E FO DC FE DC FE DC FE DC FE
2F DC FE DC FE DC FE DC FE
3 5 3 3 4 3 6 5 5 3 3 4 4 6 5 5 3 3 4 4 6 5 5 3 3 4 4 6 5 5 3

FEBRERO
1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28
4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 1 2 3
D L M Mi J V S D L M Mi J V S D L M Mi J V S D L M Mi J V S
2A FE DC FE DC FE DC FE DC
2B FE DC FE DC FE DC FE DC
2C FE DC FE DC FE DC FE DC
2D DC FE DC FE DC FE DC FE
2E DC FE DC FE DC FE DC FE
2F DC FE DC FE DC FE DC FE
3 4 4 6 5 5 3 3 4 4 6 5 5 3 3 4 4 6 5 5 3 3 4 4 6 5 5 3

MARZO
1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 30 31
4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 1 2 3 4 5 6
D L M Mi J V S D L M Mi J V S D L M Mi J V S D L M Mi J V S D L M
2A FE DC FE DC FE DC FE DC FE
2B FE DC FE DC FE DC FE DC FE
2C FE DC FE DC FE DC FE DC FE
2D DC FE DC FE DC FE DC FE
2E DC FE DC FE DC FE DC FE DC FE
2F DC FE DC FE DC FE DC FE DC FE
3 4 4 6 5 5 3 3 4 4 6 5 5 3 3 4 4 6 5 5 3 3 4 4 6 5 5 3 3 4 4

ABRIL
1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 30
7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 1 2 3 4 5 6 7 8
Mi J V S D L M Mi J V S D L M Mi J V S D L M Mi J V S D L M Mi J
2A DC FE DC FE DC FE DC FE
2B DC FE FO DC FE DC FE DC FE
2C DC FE DC FE FO DC FE DC FE DC
2D DC FE DC FE DC FE DC FE
2E DC FE FO DC FE DC FE DC FE
2F FE DC FE DC FE DC FE
6 5 5 4 3 4 4 6 5 3 3 3 3 4 6 5 5 3 3 4 4 6 5 5 3 3 4 4 6 5

MAYO
1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 30 31
9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11
V S D L M Mi J V S D L M Mi J V S D L M Mi J V S D L M Mi J V S D
2A DC FE DC FE DC FE DC FE
2B DC FE DC FE DC FE DC FE
2C FE DC FE DC FE DC FE DC FE
2D FO DC FE DC FE DC FE DC FE DC FE
2E DC FE DC FE DC FE DC FE DC FE
2F FO DC FE DC FE DC FE DC FE DC FE
3 3 3 4 4 6 5 5 3 3 4 4 6 5 5 3 3 4 4 6 5 5 3 3 4 4 6 5 5 3 3

JUNIO
1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 30
12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 1 1 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13
L M Mi J V S D L M Mi J V S D L M Mi J V S D L M Mi J V S D L M
2A DC FE DC FE DC FE DC FE DC FE
2B DC FE DC FE DC FE DC FE DC FE
2C DC FE DC FE DC FE FO DC FE
2D FO DC FE DC FE DC FE DC FE
2E DC FE DC FE DC FE FO DC FE
2F DC FE DC FE DC FE FO DC FE
EV3 DC FE DC FE
EV4 DC FE DC FE
3 4 6 5 5 3 3 4 4 6 5 5 3 7 5 3 3 4 4 3 5 5 3 3 4 4

JULIO
1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 30 31
14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16
Mi J V S D L M Mi J V S D L M Mi J V S D L M Mi J V S D L M Mi J V
2A V V V DC FE V V V V V V V DC FE V V V DC FE V V V V V V V DC FE V V
2B V V V DC FE V V V V V V V DC FE V V V DC FE V V V V V V V DC FE V V
2C DC FE V V V DC FE V V V V V V V DC FE V V V DC FE V V V V V V V
2D DC FE DC FE DC FE DC FE DC FE
2E DC FE DC FE DC FE DC FE
2F DC FE DC FE DC FE DC FE
EV3 DC FE DC FE DC FE DC FE
EV4 DC FE DC FE DC FE DC FE
6 5 5 3 3 3 3 5 4 4 2 2 4 4 5 4 4 3 3 3 3 5 4 4 2 2 4 4 5 4 6

AGOSTO
1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 30 31
17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19
S D L M Mi J V S D L M Mi J V S D L M Mi J V S D L M Mi J V S D L
2A DC FE DC FE DC FE DC FE DC FE
2B DC FE DC FE DC FE DC FE DC FE
2C DC FE V V DC FE DC FE DC FE DC FE
2D V V V V V V V DC FE V V V DC FE V V V V V V V DC FE V V V DC FE V V
2E DC FE V V V DC FE V V V V V V V DC FE V V V DC FE V V V V V V V DC
2F DC FE DC FE DC FE DC FE DC
EV3 DC FE DC FE DC FE DC FE DC
EV4 DC FE DC FE DC FE DC FE DC
3 3 3 3 6 5 5 3 3 4 4 6 6 6 3 3 3 3 6 5 5 3 3 4 4 6 6 6 3 3 4

SEPTIEMBRE
1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 30
20 21 22 23 24 25 26 27 28 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21
M Mi J V S D L M Mi J V S D L M Mi J V S D L M Mi J V S D L M Mi
2A DC FE FO DC FE DC FE DC FE
2B DC FE DC FE DC FE FO DC FE
2C DC FE DC FE DC FE DC FE
2D DC FE DC FE DC FE DC FE
2E FE V V DC FE DC FE DC FE DC FE
2F FE V V V DC FE V V V V V V V DC FE V V V DC FE V V V V V V V DC FE V
EV3 FE DC FE V V V V V DC FE V V V V V DC FE V V V V V DC FE V V V
EV4 FE DC FE V V V V V DC FE V V V V V DC FE V V V V V DC FE V V V
4 6 5 6 3 3 3 3 5 4 3 2 2 4 4 5 4 4 3 3 3 3 5 3 4 2 2 4 4 5

OCTUBRE
1 2 3 4 5 6 7 8 8 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 30 31
22 23 24 25 26 27 28 1 1 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24
J V S D L M Mi J V S D L M Mi J V S D L M Mi J V S D L M Mi J V S
2A DC FE DC FE DC FE DC FE
2B DC FE DC FE FO DC FE DC FE
2C DC FE DC FE DC FE DC FE DC FE
2D DC FE DC FE DC FE DC FE DC
2E DC FE DC FE DC FE DC FE DC
2F V DC FE DC FE DC FE DC FE DC
EV3 V V DC FE V
EV4 V V DC FE V
4 5 3 3 4 4 6 5 5 3 3 3 4 6 5 5 3 3 4 4 6 5 5 3 3 4 4 6 5 5 3

NOVIEMBRE
1 2 3 4 5 5 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 30
25 26 27 28 1 1 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26
D L M Mi J V S D L M Mi J V S D L M Mi J V S D L M Mi J V S D L
2A DC FE DC FE DC FE DC FE DC
2B DC FE DC FE DC FE DC FE DC
2C DC FE DC FE DC FE DC FE
2D FE DC FE DC FE DC FE DC FE
2E FE DC FE DC FE DC FE DC FE
2F FE DC FE DC FE DC FE DC FE
3 4 4 6 5 5 3 3 4 4 6 5 5 3 3 4 4 6 5 5 3 3 4 4 6 5 5 3 3 4

DICIEMBRE
1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 30 31
27 28 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 1
M Mi J V S D L M Mi J V S D L M Mi J V S D L M Mi J V S D L M Mi J
2A FE DC FE FO DC FE DC FE DC FE
2B FE DC FE DC FE DC FE DC FE
2C DC FE DC FE DC FE DC FE
2D DC FE DC FE DC FE FO DC FE DC
2E DC FE DC FE DC FE DC FE
2F DC FE DC FE DC FE FO DC FE
4 6 5 5 3 3 4 3 6 5 5 3 3 4 4 6 5 5 3 3 4 4 6 5 3 3 3 4 4 6 5

ENERO
1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 30 31
2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 1 2 3 4
V S D L M Mi J V S D L M Mi J V S D L M Mi J V S D L M Mi J V S D
2A DC FE DC FE DC FE DC FE DC FE
2B DC FE DC FE DC FE DC FE DC FE
2C DC FE DC FE DC FE DC FE DC FE
2D FE DC FE DC FE DC FE DC FE
2E DC FE DC FE DC FE DC FE
2F DC FE DC FE DC FE DC FE
5 3 3 4 4 6 5 5 3 3 4 4 6 5 5 3 3 4 4 6 5 5 3 3 4 4 6 5 5 3 3

FEBRERO
1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24
5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28
L M Mi J V S D L M Mi J V S D L M Mi J V S D L M Mi
2A DC FE DC FE DC FE
2B DC FE DC FE DC FE
2C DC FE DC FE DC FE
2D DC FE DC FE DC FE
2E DC FE DC FE DC FE DC FE
2F DC FE DC FE DC FE DC FE
4 4 6 5 5 3 3 4 4 6 5 5 3 3 4 4 6 5 5 3 3 4 4 6

PROPUESTA CALENDARIO DESCANSOS PUERTA DE COCHERAS, CONVENIO 2016 (TURNO 3 (7T+2D) + (3T+2D)

Sistema de fiestas rotativas de 7 días de trabajo 2 de fiesta 3 días de trabajo 2 de fiesta.
Se efectúan 53 jornadas con cambio de turno que se debe compensar con 4 horas entre turnos. No se ha contemplado la compensación de los días festivos oficiales compensados.

TURNO 3
ENERO
1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 30 31
1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 1 2 3
J V S D L M Mi J V S D L M Mi J V S D L M Mi J V S D L M Mi J V S
3A FO DC FE DC FE DC FE DC FE DC
3B DC FE FO DC FE DC FE DC FE DC
3C DC FE DC FE DC FE DC FE DC
3D DC FE DC FE DC FE DC FE DC FE
3E FO DC FE DC FE DC FE DC FE
3F DC FE DC FE DC FE DC FE
3 5 3 3 4 3 6 5 5 3 3 4 4 6 5 5 3 3 4 4 6 5 5 3 3 4 4 6 5 5 3

FEBRERO
1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28
4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 1 2 3
D L M Mi J V S D L M Mi J V S D L M Mi J V S D L M Mi J V S
3A FE DC FE DC FE DC FE DC
3B FE DC FE DC FE DC FE DC
3C FE DC FE DC FE DC FE DC
3D DC FE DC FE DC FE DC FE
3E DC FE DC FE DC FE DC FE
3F DC FE DC FE DC FE DC FE
3 4 4 6 5 5 3 3 4 4 6 5 5 3 3 4 4 6 5 5 3 3 4 4 6 5 5 3

MARZO
1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 30 31
4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 1 2 3 4 5 6
D L M Mi J V S D L M Mi J V S D L M Mi J V S D L M Mi J V S D L M
3A FE DC FE DC FE DC FE DC FE
3B FE DC FE DC FE DC FE DC FE
3C FE DC FE DC FE DC FE DC FE
3D DC FE DC FE DC FE DC FE
3E DC FE DC FE DC FE DC FE DC FE
3F DC FE DC FE DC FE DC FE DC FE
3 4 4 6 5 5 3 3 4 4 6 5 5 3 3 4 4 6 5 5 3 3 4 4 6 5 5 3 3 4 4

ABRIL
1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 30
7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 1 2 3 4 5 6 7 8
Mi J V S D L M Mi J V S D L M Mi J V S D L M Mi J V S D L M Mi J
3A DC FE FO DC FE DC FE DC FE
3B DC FE DC FE FO DC FE DC FE
3C DC FE DC FE DC FE DC FE DC
3D DC FE DC FE DC FE DC FE
3E DC FE DC FE DC FE DC FE
3F DC FE FO DC FE DC FE DC FE
6 5 5 3 3 4 4 6 5 3 3 3 3 4 6 5 5 3 3 4 4 6 5 5 3 3 4 4 6 5

MAYO
1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 30 31
9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11
V S D L M Mi J V S D L M Mi J V S D L M Mi J V S D L M Mi J V S D
3A DC FE DC FE DC FE DC FE
3B DC FE DC FE DC FE DC FE
3C FE DC FE DC FE DC FE DC FE
3D FO DC FE DC FE DC FE DC FE DC FE
3E FO DC FE DC FE DC FE DC FE DC FE
3F DC FE DC FE DC FE DC FE DC FE
3 3 3 4 4 6 5 5 3 3 4 4 6 5 5 3 3 4 4 6 5 5 3 3 4 4 6 5 5 3 3

JUNIO
1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 18 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 30
12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 1 1 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13
L M Mi J V S D L M Mi J V S D L M Mi J V S D L M Mi J V S D L M
3A DC FE DC FE DC FE DC FE DC FE
3B DC FE DC FE DC FE DC FE DC FE
3C DC FE DC FE DC FE FO DC FE
3D FO DC FE DC FE DC FE DC FE
3E DC FE DC FE DC FE FO DC FE
3F DC FE DC FE DC FE FO DC FE
EV5
EV6
3 4 6 5 5 3 3 4 4 6 5 5 3 5 5 3 3 4 4 3 5 5 3 3 4 4

JULIO
1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 30 31
14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16
Mi J V S D L M Mi J V S D L M Mi J V S D L M Mi J V S D L M Mi J V
3A V V DC FE V V V V V V V DC FE V V V DC FE V V V V V V V DC FE V V V
3B V V DC FE V V V V V V V DC FE V V V DC FE V V V V V V V DC FE V V V
3C DC FE DC FE DC FE DC FE
3D DC FE DC FE DC FE DC FE DC FE
3E DC FE DC FE DC FE DC FE
3F DC FE DC FE DC FE DC FE
EV5 , DC FE DC FE DC FE DC FE
EV6 , DC FE DC FE DC FE DC FE
6 5 5 3 3 4 4 6 4 4 3 3 5 5 6 5 5 3 3 4 4 6 4 4 3 3 5 5 6 5 5

AGOSTO
1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 30 31
17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19
S D L M Mi J V S D L M Mi J V S D L M Mi J V S D L M Mi J V S D L
3A DC FE DC FE DC FE DC FE DC FE
3B DC FE DC FE DC FE DC FE DC FE
3C DC FE DC FE DC FE DC FE DC FE
3D V V V V V DC FE V V V DC FE V V V V V V V DC FE V V V DC FE V V V
3E DC FE V V V DC FE V V V V V V V DC FE V V V DC FE V V V V V V V DC
3F DC FE V V V DC FE V V V V V V V DC FE V V V DC FE V V V V V V V DC
EV5 DC FE DC FE DC FE DC FE DC
EV6 DC FE DC FE DC FE DC FE DC
3 3 5 5 5 4 4 3 3 3 3 5 5 5 2 2 3 3 5 4 4 3 3 3 3 5 5 5 2 2 3

SEPTIEMBRE
1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 30
20 21 22 23 24 25 26 27 28 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21
M Mi J V S D L M Mi J V S D L M Mi J V S D L M Mi J V S D L M Mi
3A DC FE FO DC FE DC FE DC FE
3B DC FE DC FE DC FE FO DC FE
3C V V DC FE V V V V V V V DC FE V V V DC FE V V V V V V V DC FE V V V
3D V DC FE DC FE DC FE DC FE
3E FE V V DC FE DC FE DC FE DC FE
3F FE DC FE DC FE DC FE DC FE
EV5 FE DC FE V V V V V DC FE V V V V V DC FE V V V V V DC FE V V V
EV6 FE DC FE V V V V V DC FE V V V V V DC FE V V V V V DC FE V V V
2 6 6 7 2 2 3 3 5 4 3 3 3 3 3 5 5 5 2 2 3 3 5 3 4 3 3 3 3 5

OCTUBRE
1 2 3 4 5 6 7 8 8 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 30 31
22 23 24 25 26 27 28 1 1 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24
J V S D L M Mi J V S D L M Mi J V S D L M Mi J V S D L M Mi J V S
3A DC FE DC FE DC FE DC FE
3B DC FE DC FE DC FE DC FE
3C DC FE DC FE FO DC FE DC FE DC FE
3D DC FE DC FE DC FE DC FE DC
3E DC FE DC FE DC FE DC FE DC
3F DC FE DC FE DC FE DC FE DC
EV5 V V DC FE V V
EV6 V V DC FE V V
5 5 3 3 4 4 6 5 5 3 3 3 4 6 5 5 3 3 4 4 6 5 5 3 3 4 4 6 5 5 3

NOVIEMBRE
1 2 3 4 5 5 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 30
25 26 27 28 1 1 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26
D L M Mi J V S D L M Mi J V S D L M Mi J V S D L M Mi J V S D L
3A DC FE DC FE DC FE DC FE DC
3B DC FE DC FE DC FE DC FE DC
3C DC FE DC FE DC FE DC FE
3D FE DC FE DC FE DC FE DC FE
3E FE DC FE DC FE DC FE DC FE
3F FE DC FE DC FE DC FE DC FE
3 4 4 6 5 5 3 3 4 4 6 5 5 3 3 4 4 6 5 5 3 3 4 4 6 5 5 3 3 4

DICIEMBRE
1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 30 31
27 28 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 1
M Mi J V S D L M Mi J V S D L M Mi J V S D L M Mi J V S D L M Mi J
3A FE DC FE DC FE DC FE DC FE
3B FE DC FE DC FE DC FE DC FE
3C DC FE FO DC FE DC FE DC FE
3D DC FE DC FE DC FE FO DC FE DC
3E DC FE DC FE DC FE DC FE
3F DC FE DC FE DC FE FO DC FE
4 6 5 5 3 3 4 3 6 5 5 3 3 4 4 6 5 5 3 3 4 4 6 5 3 3 3 4 4 6 5

ENERO
1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 30 31
2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 1 2 3 4
V S D L M Mi J V S D L M Mi J V S D L M Mi J V S D L M Mi J V S D
3A DC FE DC FE DC FE DC FE DC FE
3B DC FE DC FE DC FE DC FE DC FE
3C DC FE DC FE DC FE DC FE DC FE
3D FE DC FE DC FE DC FE DC FE
3E DC FE DC FE DC FE DC FE
3F DC FE DC FE DC FE DC FE
5 3 3 4 4 6 5 5 3 3 4 4 6 5 5 3 3 4 4 6 5 5 3 3 4 4 6 5 5 3 3

FEBRERO
1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24
5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28
L M Mi J V S D L M Mi J V S D L M Mi J V S D L M Mi
3A DC FE DC FE DC FE
3B DC FE DC FE DC FE
3C DC FE DC FE DC FE
3D DC FE DC FE DC FE
3E DC FE DC FE DC FE DC FE
3F DC FE DC FE DC FE DC FE
4 4 6 5 5 3 3 4 4 6 5 5 3 3 4 4 6 5 5 3 3 4 4 6

PROPUESTA CALENDARIO DESCANSOS PUERTA DE COCHERAS, CONVENIO 2016 (ZAL L9-10)

Sistema de fiestas rotativas de 7 días de trabajo 2 de fiesta 3 días de trabajo 2 de fiesta.
Se efectúan 53 jornadas con cambio de turno que se debe compensar con 4 horas entre turnos. No se ha contemplado la compensación de los días festivos oficiales compensados.

TURNO 1, 2 Y 3
ENERO
1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 30 31
1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 1 2 3
J V S D L M Mi J V S D L M Mi J V S D L M Mi J V S D L M Mi J V S
A DC FE FO DC FE DC FE DC FE DC
B FO DC FE DC FE FOC DC FE DC FE DC
C DC FE DC FE DC FE DC FE DC FE
D DC FE DC FE FO C DC FE DC FE
2 3 2 2 3 2 4 3 3 2 2 2 3 3 3 3 2 2 3 3 4 3 3 2 2 3 3 4 3 3 2

FEBRERO
1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28
4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 1 2 3
D L M Mi J V S D L M Mi J V S D L M Mi J V S D L M Mi J V S
A FE DC FE DC FE DC FE DC
B FE DC FE DC FE DC FE DC
C DC FE DC FE DC FE DC FE
D DC FE DC FE DC FE DC FE
2 3 3 4 3 3 2 2 3 3 4 3 3 2 2 3 3 4 3 3 2 2 3 3 4 3 3 2

MARZO
1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 30 31
4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 1 2 3 4 5 6
D L M Mi J V S D L M Mi J V S D L M Mi J V S D L M Mi J V S D L M
A FE DC FE DC FE DC FE DC FE
B FE DC FE DC FE DC FE DC FE
C DC FE DC FE DC FE DC FE
D DC FE DC FE DC FE DC FE DC FE
2 3 3 4 3 3 2 2 3 3 4 3 3 2 2 3 3 4 3 3 2 2 3 3 4 3 3 2 2 3 3

ABRIL
1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 30
7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 1 2 3 4 5 6 7 8
Mi J V S D L M Mi J V S D L M Mi J V S D L M Mi J V S D L M Mi J
A DC FE DC FE FO DC FE DC FE DC
B DC FE DC FE DC FE DC FE
C DC FE DC FE DC FE DC FE
D DC FE FO DC FE DC FE DC FE
4 3 3 2 2 3 3 4 3 2 2 2 2 3 4 3 3 2 2 3 3 4 3 3 2 2 3 3 4 3

MAYO
1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 30 31
9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11
V S D L M Mi J V S D L M Mi J V S D L M Mi J V S D L M Mi J V S D
A FE DC FE DC FE DC FE DC FE
B DC FE DC FE DC FE DC FE
C FO DC FE DC FE DC FE DC FE DC FE
D DC FE DC FE DC FE DC FE DC FE
2 2 2 3 3 4 3 3 2 2 3 3 4 3 3 2 2 3 3 4 3 3 2 2 3 3 4 3 3 2 2

JUNIO
1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 18 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 30
12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 1 1 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13
L M Mi J V S D L M Mi J V S D L M Mi J V S D L M Mi J V S D L M
A DC FE DC FE DC FE DC FE
B DC FE DC FE DC FE DC FE DC FE
C DC FE DC FE DC FE FO DC FE V
D FO DC FE DC FE DC FE FO DC FE
EV DC FE DC FE
2 3 4 3 3 2 2 3 3 4 3 3 2 3 3 2 2 3 3 2 3 3 2 2 3 2

JULIO
1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 30 31
14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16
Mi J V S D L M Mi J V S D L M Mi J V S D L M Mi J V S D L M Mi J V
A V V DC FE V V V DC FE V V V V V V V DC FE V V V DC FE V V V V V V V
B DC FE DC FE DC FE DC FE
C V DC FE V V V V V V V DC FE V V V DC FE V V V V V V V DC FE V V V DC FE
D DC FE DC FE DC FE DC FE
EV DC FE DC FE DC FE DC FE
4 3 3 1 1 2 2 3 2 2 2 2 2 2 3 3 3 1 1 2 2 3 2 2 2 2 2 2 3 3 3

AGOSTO
1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 30 31
17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19
S D L M Mi J V S D L M Mi J V S D L M Mi J V S D L M Mi J V S D L
A DC FE DC FE DC FE DC FE DC FE
B DC FE V V V V V V V DC FE V V V DC FE V V V V V V V DC FE V V V DC FE V
C DC FE DC FE DC FE DC FE
D DC FE V V V DC FE V V V V V V V DC FE V V V DC FE V V V V V V V DC
EV DC FE DC FE DC FE 2 2 DC FE DC FE V
2 2 3 3 3 2 2 2 2 2 2 3 2 2 1 1 2 2 3 2 2 2 2 2 2 3 2 2 1 1 2

SEPTIEMBRE
1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 30
20 21 22 23 24 25 26 27 28 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21
M Mi J V S D L M Mi J V S D L M Mi J V S D L M Mi J V S D L M Mi
A DC FE DC FE DC FE DC FE
B V DC FE FO DC FE DC FE DC FE
C DC FE DC FE DC FE DC FE
D FE V V DC FE DC FE DC FE FO 2 DC FE 2
EV V V V V DC FE V V V V V DC FE V V V V V DC FE V V V V V DC FE V V
2 3 2 3 2 2 3 3 4 3 2 2 2 3 3 4 3 3 2 2 3 3 4 2 2 2 2 3 3 3

OCTUBRE
1 2 3 4 5 6 7 8 8 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 30 31
22 23 24 25 26 27 28 1 1 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24
J V S D L M Mi J V S D L M Mi J V S D L M Mi J V S D L M Mi J V S
A DC FE DC FE FO DC FE DC FE DC FE
B DC FE DC FE DC FE DC FE
C DC FE DC FE DC FE DC FE DC
D DC FE DC FE DC FE DC FE DC
3 3 2 2 3 3 4 3 3 2 2 2 3 4 3 3 2 2 3 3 4 3 3 2 2 3 3 4 3 3 2

NOVIEMBRE
1 2 3 4 5 5 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 30
25 26 27 28 1 1 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26
D L M Mi J V S D L M Mi J V S D L M Mi J V S D L M Mi J V S D L
A DC FE DC FE DC FE DC FE
B DC FE DC FE DC FE DC FE DC
C FE DC FE DC FE DC FE DC FE
D FE DC FE DC FE DC FE DC FE
2 3 3 4 3 3 2 2 3 3 4 3 3 2 2 3 3 4 3 3 2 2 3 3 4 3 3 2 2 3

DICIEMBRE
1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 30 31
27 28 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 1
M Mi J V S D L M Mi J V S D L M Mi J V S D L M Mi J V S D L M Mi J
A DC FE DC FE DC FE DC FE
B FE DC FE FO FO DC FE DC FE DC FE
C DC FE DC FE DC FE FO DC FE DC
D DC FE DC FE DC FE DC FE
3 4 3 3 2 2 3 2 4 2 3 2 2 3 3 4 3 3 2 2 3 3 4 3 2 2 2 3 3 4 3

ENERO
1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 30 31
2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 1 2 3 4
V S D L M Mi J V S D L M Mi J V S D L M Mi J V S D L M Mi J V S D
A DC FE DC FE DC FE DC FE DC FE
B DC FE DC FE DC FE DC FE DC FE
C FE DC FE DC FE DC FE DC FE
D DC FE DC FE DC FE DC FE
3 2 2 3 3 4 3 3 2 2 3 3 4 3 3 2 2 3 3 4 3 3 2 2 3 3 4 3 3 2 2

FEBRERO
1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24
5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28
L M Mi J V S D L M Mi J V S D L M Mi J V S D L M Mi
A DC FE DC FE DC FE
B DC FE DC FE DC FE
C DC FE DC FE DC FE
D DC FE DC FE DC FE DC FE
3 3 4 3 3 2 2 3 3 4 3 3 2 2 3 3 4 3 3 2 2 3 3 4

TAULA SALARIAL 2016 (Jornada 1.674 hores anuals)

Nivell salarial
Categories Retribució mensual Pagues extres
Sou anual Quadriennis
S. Base P. Fixa P. Especial P. Conveni (*) Total Mar/jun/set Nadal Vacances Mensual Anual
1 Cap de divisió, cap negociat superior,
tècnic agregat J
2.264,20
162,60
279,90
107,22
2.813,92
2.706,70
3.461,36
1.437,21
46.785,71
113,21
1.849,10

2 Cap adjunt divisió, enginyer agregat,
titulat superior agregat >1 any, tècnic agregat I

2.066,30

162,60

279,90

107,22

2.616,02

2.508,80

3.197,50

1.437,21

43.553,35

103,32

1.687,56
3 Cap negociat de 1a, tècnic agregat H 2.009,25 162,60 279,90 107,22 2.558,97 2.451,75 3.121,43 1.437,21 42.621,53 100,47 1.641,01
4 Sots cap divisió, titulat superior agregat <1 any
1.853,95
162,60
279,90
107,22
2.403,67
2.296,45
2.914,37
1.437,21
40.084,97
92,70
1.514,10
5 Cap negociat de 2a, tècnic agregat G 1.797,65 162,60 279,90 107,22 2.347,37 2.240,15 2.839,31 1.437,21 39.165,41 89,89 1.468,21
6 Tècnic ajudant superior 1.727,61 162,60 279,90 107,22 2.277,33 2.170,11 2.745,92 1.437,21 38.021,42 86,39 1.411,04

7 Tècnic ajudant, cap departament de
1a, tècnic agregat F, ajudant tècnic sanitari

1.601,19

162,60

279,90

107,22

2.150,91

2.043,69

2.577,37

1.437,21

35.956,57

80,06

1.307,65
8 Responsable operatiu zona,
responsable torn gerències
1.594,13
162,60
279,90
107,22
2.143,85
2.036,63
2.567,95
1.437,21
35.841,25
79,71
1.301,93
9 Responsable unitat manteniment 1.573,37 162,60 279,90 107,22 2.123,09 2.015,87 2.540,27 1.437,21 35.502,17 78,67 1.284,95
10 Cap de línies automàtiques, cap línies
convencionals
1.523,59
162,60
279,90
107,22
2.073,31
1.966,09
2.473,90
1.437,21
34.689,10
76,18
1.244,28
11 Auxiliar tècnic, cap departament de
2a, tècnic agregat E
1.503,52
162,60
279,90
107,22
2.053,24
1.946,02
2.447,14
1.437,21
34.361,29
75,18
1.227,94

Nivell salarial
Categories Retribució mensual Pagues extres
Sou anual Quadriennis
S. Base P. Fixa P. Especial P. Conveni (*) Total Mar/jun/set Nadal Vacances Mensual Anual
12 Delineant projectista, oficial superior
administratiu, tècnic agregat D
1.418,65
162,60
279,90
107,22
1.968,37
1.861,15
2.333,99
1.437,21
32.975,09
70,94
1.158,69
13 Delineant 1.354,87 162,60 279,90 107,22 1.904,59 1.797,37 2.248,95 1.437,21 31.933,35 67,75 1.106,59
14 Responsable secció manteniment 1.324,18 162,60 279,90 107,22 1.873,90 1.766,68 2.208,03 1.437,21 31.432,08 66,21 1.081,43
15 Operador de línies automàtiques, Operador de emergències
1.314,07
162,60
279,90
107,22
1.863,79
1.756,57
2.194,55
1.437,21
31.266,95
65,71
1.073,27
16 Oficial de 1a administratiu, tècnic
agregat C
1.301,78
162,60
279,90
107,22
1.851,50
1.744,28
2.178,16
1.437,21
31.066,21
65,09
1.063,14

17 Coordinador protecció i seguretat,
comandament tècnic operacions (CTO), especialista superior porta cotxeres, especialista superior SCTC, responsable torn manteniment, especialista superior energia, coordinador CDIU

1.296,01

162,60

279,90

107,22

1.845,73

1.738,51

2.170,47

1.437,21

30.971,97

64,81

1.058,57
18 Oficial de 2a administratiu, tècnic
agregat B
1.280,68
162,60
279,90
107,22
1.830,40
1.723,18
2.150,03
1.437,21
30.721,58
64,04
1.045,99

19 Auxiliar administratiu, tècnic agregat A, telefonista, atenció al client en CIAC, agent d’informació i atenció digital

1.217,05

162,60

279,90

107,22

1.766,77

1.659,55

2.065,19

1.437,21

29.682,29

60,86

994,05

20 Coordinador equip, especialista
manteniment, tècnic d’operació línies automàtiques

1.189,03

162,60

279,90

107,22

1.738,75

1.631,53

2.027,83

1.437,21

29.224,63

59,46

971,18
21 Motorista instructor 1.119,15 162,60 279,90 107,22 1.668,87 1.561,65 1.934,66 1.437,21 28.083,26 55,96 914,02

22 Encarregat subaltern, operari
manteniment material mòbil, operari manteniment infraestructures, agent d’ atenció al client, motorista, coordinador torn, locutor, auxiliar control i informació, atenció al client en funicular, xofer 1a, cap d’estació de 1a

1.082,92

162,60

279,90

107,22

1.632,64

1.525,42

1.886,36

1.437,21

27.491,51

54,15

884,45
23 Oficial 2a. 1.064,69 162,60 279,90 107,22 1.614,41 1.507,19 1.862,05 1.437,21 27.193,75 53,24 869,59

24 Oficial 3a, ordenança, operador grup
logístic, renta cotxes, auxiliar manteniment infraestructures

1.046,61

162,60

279,90

107,22

1.596,33

1.489,11

1.837,95

1.437,21

26.898,45

52,34

854,89
25 Auxiliar d’informació, cap de tren 1.028,37 162,60 279,90 107,22 1.578,09 1.470,87 1.813,63 1.437,21 26.600,53 51,42 839,86
26 Auxiliar subaltern 1.014,60 162,60 279,90 107,22 1.564,32 1.457,10 1.795,27 1.437,21 26.375,62 50,73 828,59

Plus Conveni abonable a raó de 4,32 EUR per dia treballat.

Pàgina 46 de 48

TAULA SALARIAL 2017 (Jornada 1.674 hores anuals)

Nivell salarial Categories Retribució mensual Pagues extres Sou anual Quadriennis
S. Base P. Fixa P. Especial P. Conveni (*) Total Mar/jun/set Nadal Vacances Mensual Anual
1 Cap de divisió, cap negociat superior,
tècnic agregat J
2.283,96
162,60
279,90
107,22
2.833,68
2.726,46
3.487,70
1.437,21
47.108,45
114,20
1.865,27

2 Cap adjunt divisió, enginyer agregat, titulat superior agregat >1 any, tècnic agregat I

2.086,06

162,60

279,90

107,22

2.635,78

2.528,56

3.223,84

1.437,21

43.876,09

104,31

1.703,73
3 Cap negociat de 1a, tècnic agregat H 2.029,01 162,60 279,90 107,22 2.578,73 2.471,51 3.147,78 1.437,21 42.944,28 101,46 1.657,18
4 Sots cap divisió, titulat superior agregat <1 any
1.873,71
162,60
279,90
107,22
2.423,43
2.316,21
2.940,72
1.437,21
40.407,72
93,69
1.530,27
5 Cap negociat de 2a, tècnic agregat G 1.817,41 162,60 279,90 107,22 2.367,13 2.259,91 2.865,65 1.437,21 39.488,15 90,88 1.484,38
6 Tècnic ajudant superior 1.747,37 162,60 279,90 107,22 2.297,09 2.189,87 2.772,27 1.437,21 38.344,17 87,37 1.427,05

7 Tècnic ajudant, cap departament de
1a, tècnic agregat F, ajudant tècnic sanitari

1.620,95

162,60

279,90

107,22

2.170,67

2.063,45

2.603,71

1.437,21

36.279,31

81,05

1.323,82
8 Responsable operatiu zona,
responsable torn gerències
1.613,89
162,60
279,90
107,22
2.163,61
2.056,39
2.594,30
1.437,21
36.164,00
80,70
1.318,10
9 Responsable unitat manteniment 1.593,13 162,60 279,90 107,22 2.142,85 2.035,63 2.566,62 1.437,21 35.824,92 79,66 1.301,12
10 Cap de línies automàtiques, cap línies
convencionals
1.543,35
162,60
279,90
107,22
2.093,07
1.985,85
2.500,25
1.437,21
35.011,85
77,17
1.260,45
11 Auxiliar tècnic, cap departament de
2a, tècnic agregat E
1.523,28
162,60
279,90
107,22
2.073,00
1.965,78
2.473,49
1.437,21
34.684,04
76,17
1.244,11
12 Delineant projectista, oficial superior
administratiu, tècnic agregat D
1.438,41
162,60
279,90
107,22
1.988,13
1.880,91
2.360,33
1.437,21
33.297,83
71,93
1.174,86
13 Delineant 1.374,63 162,60 279,90 107,22 1.924,35 1.817,13 2.275,29 1.437,21 32.256,09 68,74 1.122,76
14 Responsable secció manteniment 1.343,94 162,60 279,90 107,22 1.893,66 1.786,44 2.234,38 1.437,21 31.754,83 67,20 1.097,60
15 Operador de línies automàtiques,
Operador de emergències
1.333,83
162,60
279,90
107,22
1.883,55
1.776,33
2.220,90
1.437,21
31.589,70
66,70
1.089,44
16 Oficial de 1a administratiu, tècnic
agregat C
1.321,54
162,60
279,90
107,22
1.871,26
1.764,04
2.204,51
1.437,21
31.388,96
66,08
1.079,31

17 Coordinador protecció i seguretat,
comandament tècnic operacions (CTO), especialista superior porta cotxeres, especialista superior SCTC, responsable torn manteniment, especialista superior energia, coordinador CDIU

1.315,77

162,60

279,90

107,22

1.865,49

1.758,27

2.196,82

1.437,21

31.294,72

65,79

1.074,57
18 Oficial de 2a administratiu, tècnic
agregat B
1.300,44
162,60
279,90
107,22
1.850,16
1.742,94
2.176,38
1.437,21
31.044,33
65,03
1.062,16

Pàgina 47 de 48

Nivell salarial
Categories Retribució mensual Pagues extres
Sou anual Quadriennis
S. Base P. Fixa P. Especial P. Conveni (*) Total Mar/jun/set Nadal Vacances Mensual Anual

19 auxiliar administratiu, tècnic agregat
A, telefonista, atenció al client en CIAC, agent d’informació i atenció digital

1.236,81

162,60

279,90

107,22

1.786,53

1.679,31

2.091,54

1.437,21

30.005,04

61,85

1.010,22

20 Coordinador equip, especialista manteniment, tècnic d’operació línies automàtiques

1.208,79

162,60

279,90

107,22

1.758,51

1.651,29

2.054,18

1.437,21

29.547,38

60,44

987,19
21 Motorista instructor 1.138,91 162,60 279,90 107,22 1.688,63 1.581,41 1.961,01 1.437,21 28.406,01 56,95 930,19

22 Encarregat subaltern, operari
manteniment material mòbil, operari manteniment infraestructures, agent d’ atenció al client, motorista, coordinador torn, locutor, auxiliar control i informació, atenció al client en funicular, xofer 1a, cap d’estació de 1a

1.102,68

162,60

279,90

107,22

1.652,40

1.545,18

1.912,70

1.437,21

27.814,25

55,14

900,62
23 Oficial 2a. 1.084,45 162,60 279,90 107,22 1.634,17 1.526,95 1.888,40 1.437,21 27.516,50 54,23 885,76

24 Oficial 3a, ordenança, operador grup
logístic, renta cotxes, auxiliar manteniment infraestructures

1.066,37

162,60

279,90

107,22

1.616,09

1.508,87

1.864,29

1.437,21

27.221,19

53,32

870,90
25 Auxiliar d’informació, cap de tren 1.048,13 162,60 279,90 107,22 1.597,85 1.490,63 1.839,97 1.437,21 26.923,27 52,41 856,03
26 Auxiliar subaltern 1.034,36 162,60 279,90 107,22 1.584,08 1.476,86 1.821,61 1.437,21 26.698,36 51,72 844,76

Plus Conveni abonable a raó de 4,32 EUR per dia treballat.

Barcelona, 14 de febrer de 2018
El director dels Serveis Territorials a Barcelona del Departament de Treball, Afers Socials i Famílies, Eliseu Oriol Pagès

Pàgina 48 de 48