Matrimoni/ Parella de fet/ Unió estable de parella

17 dies naturals des del dia de la cerimònia.

Els dies concedits, es podran gaudir, sempre i quan el dia del fet (la boda), estigui dintre dels dies concedits.