Matrimoni/ Parella de fet/ Unió estable de parella

17 dies.

Dies consecutius i un ha de coincidir amb la data de matrimoni o unió. Aquest permís no es podrà tornar a gaudir fins transcorreguts 4 anys de l’anterior, llevat que existeixi defunció del cònjuge o parella, i mai amb el mateix cònjuge o parella