Accident, hospitalització, malaltia greu d’un familiar fins segon grau d’afinitat o consanguinitat

3 dies naturals de permís retribuït en els casos de malaltia, accident, o hospitalització considerada com a greu (inclosa hospitalització per part) d’un familiar de fins segon grau de consanguinitat o afinitat.

4 dies si existeix desplaçament fora de la província de Barcelona.

6 dies si el destí és fora de Catalunya.

Per Ceuta, Melilla, Canàries o fora de Espanya, 7 dies naturals en total

Aquests dies naturals podran realitzar-se en els 10 dies naturals següents al fet causant sempre i quan persisteixi l’ingrés hospitalari o repòs domiciliari per prescripció facultativa.