Intervenció quirúrgica de familiar fins segon grau de consanguinitat o afinitat sense hospitalització

2 dies naturals (1 dia + si necessita repòs amb prescripció mèdica) en cas d’intervenció quirúrgica sense hospitalització de familiar fins segon grau de consanguinitat o afinitat.

Els dies concedits, es podran utilitzar a l’inici o durant el fet causant però sempre de forma consecutiva.