MEDIACIÓ DE LA VAGA 02/05/2017

Comença la reunió de mediació de vaga.

La mediadora ens demana valoració de les aportacions fetes per la Direcció de l’Empresa respecte el document de treball i ens realitza una reflexió envers la voluntat de les parts per poder solventar el conflicte d’aquí a divendres que tindrem assemblea, si existeix aquesta voluntat.

Comencem amb les ‘variacions’ del document presentades respecte a la “INTERNALITZACIÓ DE LES FEINES” on encara la Direcció no presenta cap calendari d’internalització.

En l’apartat de protecció a la gestació i lactància seguim sense apropar-nos les parts. La Direcció segueix volen que les treballadores assumeixin els riscos.

La Direcció, respecte a l’article de protecció a la gestació i lactància natural, manifesta estar d’acord en modifica i identificar els vriscos no assumibles en les avaluacions de riscos del lloc de treball.
Portaran un text on les peticions de la plataforma quedin reflectides.

Comencem en “racionalització d’horaris”.
El director d’àrea explica la dificultat organitzativa per falta de trens, segons ell, de la creació d’un torn de treball més conciliador (torns de 6h a 14h / torn de 10h a 18h).

La part social indica que aquets horaris els realtizen empreses externas com CAF i deixen clar que si existeixen trens a les cotxeres.

El director d’àrea manifesta que aquesta setmana “mirarà”, “intentarà”, “valorarà “.

La plataforma dels treballadors demana crear un nou horari per la conciliació familiar, no eliminar cap horari de treball.

La RD manifesta que l’absentisme es un problema per crear horaris. Tot i que, de cara l’exteriores, l’empresa es ven com #empresasaludable,
encara no entenen que un treballador amb horaris conciliadors, millora la seva salut.

Comencem a parla d’horaris en explotació.
La part social segueix sol·licitant més horaris de TT. La Direcció no es mou de la seva proposta creant un torn de TP (això fomenta la precarietat contractual, evitant poder accedir a contractes de TT).

Horaris personal euro i administratiu.
Segueixen mantenint “creació de mesa tècnica”

Reduccions de jornada

La Direcció;

•no accedeix a les peticions de canvi de torn per reduccions.

•no accedeix a la petició de reduccions intertorns

• accedeix a compactar les reduccions de jornada en dies

“SEMPRE QUE EL SERVEI HO PERMETI”

CÒMPUT PERSONAL TEMPS PARCIAL.

No volen abonar econòmicament l’excés d’hores treballades. Referent al defecte, diuen que es pactarà amb el ROZ.

Demà diuen que portaren un ajust d’horaris envers el TP per no crear excés ni defecte.

La part social parla de jornades laborals anuals i que el treballador en cas d’excés decideixi com gaudir aquesta compensació (igualant els drets laborals dels treballadors de TP amb TT)

Caps de setmana alterns

Referent a la proposta presentada per la direcció pel personal de porta de cotxeres, la part de social li recorda aquesta direcció que cap treballador de metro realitza jornades de 10 dies seguits de treball, se li torna a sol·licitar jornades conciliadores envers sistema de festes màximes de 7 jornades continuades.

Referent el torn de nit el sistema de festes presentat per la direcció és un sistema perjudicial per a un treballador nocturn, es sol·licita jornades més regulars.

Li recordem la minva salarial creada amb la proposta de la direcció i aquesta manifesta rebre els imputs manifestats, donaran contestació.

Excedències

Existeix acord amb les excedències per fills menors i d’un familiar que requereixi dedicació especial.

Referent a les voluntàries seguim sol·licitant el reingrés en la mateixa condició contractual i categoria.

Permisos

Accedeixen a;

•permís retributiu per acompanyar a urgències, temps indispensable a familiars de primer grau+parelles que convisquin en el mateix domicili +persones dependents).

•permís retribuït per acompanyar a un fill menor a un deure inexcusable, temps indispensable.

•permís retribuït per acompanyar a un familiar de primer grau+parelles que convisquin en el mateix domicili +persones dependents, temps indispensable per a proves de sedació.

(En aquests dos últims permisos falta matisar el temps de notificació).

•No accepten ampliació d’un dia mes, pels permisos d’accident, malaltia, hospitalització.

•No accepten ampliació d’un dia mes per matrimoni, parella de fet.

•No accepten permís retribuït pel temps indispensable per acompanyar al metge a fills Menors de 16 anys, familiars de primer grau dependents

El departament de treball reuneix a la part social per parlar sobre els punts treballats avui amb la Direcció. Fem pausa per dinar i a la tarda només seguirem la part social.