MEDIACIÓ DE LA VAGA 16/05/2017

La mediació de vaga entre la Direcció de FMB i el Comitè de vaga s’ha iniciat a les 10h, després d’una roda de premsa del Comitè de vaga.

Estem debaten diferents punts del text que fan referència a les lleis de pressupostos en matèria de reposició de plantilla, en els increments salarials parlem del complement salarial.

El Comitè de vaga presenta una alternativa al complement salarial oferit per la Direcció, estem a l’espera de contestació per part d’ells.
El següent punt a tractar internalització de les diferents tasques, el Comitè de vaga exigeix a la direcció la plantilla per cobrir les necessitats, la direcció presentarà les dades.
Entrem en horaris, ara mateix estem tractant els horaris OMMM, la petició per part del comitè de vaga, és la creació de nous horaris per millorar la conciliació familiar, la direcció accepta crea en Línia 1 i 3, i ens parla de canviar els horaris actuals pels nous, en les altres cotxeres si els treballadors dels diferents centres estan d’acord.

La reunió de la tarda s’inicia a les 16’15h tractant els horaris d’AAC, en aquest moment les postures tornen a ser distants, la direcció planteja un model de treball de futur per obrir dos horaris nous, compartits entre TT /TP, respectant els T1/2/8
T4: 6:10-14:00h
T5:13:45-21:35h

La part social vol limitar la possibilitat de TP en torns fora del T8 (tenint en compte l’acord de pla de jubilació 2013/2018 que permet tenir els rellevistes en el torn de treball on existeixi la necessitat per la Direcció)

La Direcció es nega a limitar en el temps la situació dels torns de treball pel TP fora del T8 dient que tenen un model de projecte en el que han de conviure TT/TP.

Es debat el format de plantilla i tornem a les diferències inicials de millora contractual pels companys de TP en un futur.

Jornada continuada i flexible pel personal tècnic, administratiu, euro:
La Direcció manté la mateixa proposta d’aplicació per l’any 2018 d’horaris intensius i flexibles treballant els diferents departaments en taules tècniques.

Referent a les jornades reduïdes la Direcció no accepta cap de les peticions de la plataforma de treballadors, excepte compactar la reducció de jornada en dies SI EL SERVEI HO PERMET ?.

Còmput del personal de Temps Parcial (TP).

La Direcció es nega a l’abonament de l’excés de jornada irregular del col·lectiu TP i diu que buscarà la manera d’ajustar horaris per intentar minimitzar.

Manifesta que no poden abonar hores extraordinàries als treballadors de TP, li tornem a recordar l’article 12 c) Estatut dels Treballadors on diu, NO PODRAN REALITZAR HORES EXTRAORDINÀRIES.

La Direcció torna a fer-se un embolic entre la jornada anual de TP i les hores extraordinàries, marcant així un desequilibri entre els treballadors de TT / TP article 12 d) ELS TREBALLADORS DE TP GAUDIRAN DEL MATEIX DRET QUE ELS TREBALLADORS A TC.

Caps de setmana alterns

Es traslladen les diferents peticions al Director d’àrea de manteniment i infrastructures referent al personal de porta cotxeres suplent i fixe.

Vacances i mini períodes
A més del pactat es sol•licita que a les reduccions de jornada els hi sigui respectat el seu torn d’origen.

Reducció de jornada de treball anual
La Direcció diu: No, mantenim la mateixa jornada de 1674h.

Excedències.

Mateixes postures del document de treball 4/5/17

Referent als permisos, la Direcció accepta el permís per prova d’amniocentesis i es mantenen els mateixos del document de treball del 4/5/17.

Referent a la proposta de la Direcció en el document respecte a conducció, equilibri de temps i formació:
el Director de l’àrea manifesta que aquests conceptes es podrien tractar juntament amb els horaris per poder consensuar un global.

Racionalització de jornades i horaris per l’àrea de manteniment i cobertura de CTO, manifesta la Direcció la proposta de creació de taules tècniques.

El departament ens torna a convocar demà a les 10h.