Permís de paternitat

28 dies

Ampliables en els supòsits de part, adopció, guarda amb finalitats d’adopció o acolliment múltiples en dos dies més per cada fill a partir del segon. El treballador que exerceixi aquest dret podrà fer-ho durant el període comprès des de la finalització del permís per naixement de fill, previst legal o convencionalment, o des de la resolució judicial per la qual es constitueix l’adopció o a partir de la decisió administrativa de guarda amb finalitats d’adopció o d’acolliment, fins que finalitzi la suspensió del contracte per aquestes causes o immediatament després de la finalització d’aquesta suspensió.